ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2563   โปรแกรม/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; คณิตศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ :   คณิตศาสตร์และสถิติ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
:
แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2551
:
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3145 | เดือนนี้ : 20434 | ปีนี้ : 200807 | รวม : 2387793

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...