ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2535   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนภาษาไทย
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย
(รหัสสาขาวิชา 7101)   
หน่วยงาน :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   หลักภาษา และคติชนวิทยา
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากคัมภีร์ใบลานอักษรไทยน้อย เรื่องเซียงเมี่ยง
ปี 2556
:
การปริวรรตและศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารโบราณในจังหวัดกาญจนบุร
ปี 2555
:
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3230 | เดือนนี้ : 20519 | ปีนี้ : 200892 | รวม : 2387878

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...