ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ฟ้อน    เปรมพันธุ์
ชื่อ - สกุล EN Mr.Forn Premphund
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย
(รหัสสาขาวิชา 7101)   
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : หลักภาษา และคติชนวิทยา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=90