งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2558
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2556
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากคัมภีร์ใบลานอักษรไทยน้อย เรื่องเซียงเมี่ยง
3
พ.ศ. 2555
การปริวรรตและศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารโบราณในจังหวัดกาญจนบุร
4
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ในจังหวัด กาญจนบุรี