ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ.ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2533   โปรแกรม/สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน
หลักสูตร :   Ph.D (Rural Development)   กลุ่มสาขา ; สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  รองศาสาตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ :   การพัฒนาชุมชน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน : ศึกษากรณีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การกระทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรดินในทัศนะของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3214 | เดือนนี้ : 20503 | ปีนี้ : 200876 | รวม : 2387862

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...