ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2545   โปรแกรม/สาขาวิชา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ :   สิ่งแวดล้อมศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางการท่องเที่ยว การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยทางวัฒนธรรม
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
ปี 2548
:
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
พลังประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องถิ่นไทย ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3185 | เดือนนี้ : 20474 | ปีนี้ : 200847 | รวม : 2387833

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...