ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์
ชื่อ - สกุล EN Assist.Prof.Dr.Uraiwan Veenaphant
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : สิ่งแวดล้อมศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางการท่องเที่ยว การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยทางวัฒนธรรม
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=256