งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2548
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
2
พ.ศ. 2549
หัวหน้าโครงการ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ พลังประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย
4
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องถิ่นไทย ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว