ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2527   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
กระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตไม้อัดจากเศษไม้ไผ่
ปี 2564
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
ปี 2558
:
การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี 2557
:
ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลื่อนของแผ่นดินบริเวณเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3150 | เดือนนี้ : 20439 | ปีนี้ : 200812 | รวม : 2387798

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...