ชื่อ - สกุล TH : ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
ชื่อ - สกุล EN Assist.Prof.Kriangsak Taweewat
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=281