ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ว่าที่ ร.ต. ดร. วัชรพล    เคนศรี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2563   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านพลศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
ปี 2564
:
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2559
:
การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
ปี 2556
:
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 505 | เดือนนี้ : 36978 | ปีนี้ : 140557 | รวม : 2327543

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...