ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุนิสา    ละวรรณวงษ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. สุนิสา    ละวรรณวงษ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : พัฒนศาสตร์
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   จิตวิทยา
ความเชี่ยวชาญ :   เทคนิคงานเลขานุการ (การจดบันทึก/การจัดเก็บเอกสาร) จิตวิทยา (การสร้างความสัมพันธ์ -มนุษยสัมพันธ์)(การทำงานเป็นทีม/จิตวิทยาบุคลิกภาพ)
หัวข้อเรื่องวิจัย
นวัตกรรมการบริหารผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
ปี 2562
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2608 | เดือนนี้ : 68023 | ปีนี้ : 171602 | รวม : 2358588

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...