ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ปรัชญา    เหลืองแดง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ปรัชญา    เหลืองแดง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2562   โปรแกรม/สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเชิงอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของครูสังคมศึกษา
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
ปี 2562
:
การจัดการความรู้งานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในวัดเทวสังฆาราม เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การศึกษาจิตพิสัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4783 | เดือนนี้ : 53119 | ปีนี้ : 156698 | รวม : 2343684

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...