ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กรรณิการ์    พันทอง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2564   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การศึกษา
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :   การแนะแนวและให้คำปรึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
ปี 2564
:
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมการฝึกการให้คำปรึกษาแบบจุลภาคของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การเสริมสร้างทักษะการเข้าใจผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ผลของการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3278 | เดือนนี้ : 20567 | ปีนี้ : 200940 | รวม : 2387926

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...