ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2561   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650176)   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   วิศวกรรมเครื่องกล
ความเชี่ยวชาญ :   เครื่องกล
หัวข้อเรื่องวิจัย
กระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตไม้อัดจากเศษไม้ไผ่
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ
ปี 2560
:
การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพต้นแบบ
ปี 2559
:
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
ปี 2557
:
การผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชุดฝึกการอนุรักษ์พลังงานปั๊มน้ำ
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(Lighting System)
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 71 | เดือนนี้ : 18212 | ปีนี้ : 310956 | รวม : 2497942

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...