ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร :   ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; วิศวกรรมเครื่องกล
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650176)   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   วิศวกรรมเครื่องกล
ความเชี่ยวชาญ :   เครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานทดแทน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
ปี 2563
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ปี 2560
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3222 | เดือนนี้ : 20511 | ปีนี้ : 200884 | รวม : 2387870

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...