ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง การผลิตโคเนื้อ การผลิตโคนมและการวางแผนการทดลองด้านการเกษตร
หัวข้อเรื่องวิจัย
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการฝูงโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง:กรณีกลุ่มเกษตรกร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมและรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การใช้ประโยชน์จากพืชยืนต้นบางชนิดเป็นอาหารโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในจังหวัดกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคในรายวิชาภาาาอังกฤษเฉพราะกิจ:กรณรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปี 2554
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2551
:
พืชพรรณในท้องถิ่น : อาหารโคพื้นเมืองเพื่อการผลิตเนื้อที่ปลอดภัย
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3171 | เดือนนี้ : 20460 | ปีนี้ : 200833 | รวม : 2387819

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...