ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล
ชื่อ - สกุล EN Assist.Prof.Dr.Pornrat Prasitkusol
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง การผลิตโคเนื้อ การผลิตโคนมและการวางแผนการทดลองด้านการเกษตร
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=266