ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. สายชล    เทียนงาม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. สายชล    เทียนงาม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2556   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การสร้างข้อสอบ การวิจัยการศึกษา การคิดและการตัดสินใจ การสอนวิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2558
:
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน บ้านท่าเสา
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและการพัฒนาครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 1,2,3 ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4633 | เดือนนี้ : 33767 | ปีนี้ : 137346 | รวม : 2324332

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...