ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สุทัศน์    กำมณี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. สุทัศน์    กำมณี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2565   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การเรียนรู้ของเครื่องจักร การพัฒนาแอปพลิเคชัน
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะด้านการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานและความสามารถในการทำงาน
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ปี 2560
:

ปี
:
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ E-learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ

ปี
:
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม PHP โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
ปี 2556
:
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้งานในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 101 | เดือนนี้ : 18242 | ปีนี้ : 310986 | รวม : 2497972

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...