ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. สุทัศน์    กำมณี
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.Sutat Gammanee
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ : -
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ : การเรียนรู้ของเครื่องจักร การพัฒนาแอปพลิเคชัน
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=583