ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ทวีป    เสนคำวงศ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : พืชสวน
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; พืชสวนและพืชผัก
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   พืชสวนและพืชผัก
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านการผลิตผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก การปรับปรุงพันธุ์พืช
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:

ปี
:
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3334 | เดือนนี้ : 20623 | ปีนี้ : 200996 | รวม : 2387982

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...