ชื่อ - สกุล TH : นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
ชื่อ - สกุล EN Mr.Thaveep Sankhamwong
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ด้านการผลิตผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก การปรับปรุงพันธุ์พืช
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=664