ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ลัดดาวัลย์    จำปา
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : การศึกษาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสสาขาวิชา 1806)   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านคอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
เครื่องย่อยพลาสติกอัตโนมัติ
ปี 2564
:
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
ปี 2562
:
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2561
:
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปี 2561
:
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi 3
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
ปี 2560
:
การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี 2559
:
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การศึกษาความต้องการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การช่อมบำรุงรักษาสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เบื้องต้น
ปี 2558
:
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง อินทิกรัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3189 | เดือนนี้ : 20478 | ปีนี้ : 200851 | รวม : 2387837

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...