ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : การบัญชี
หลักสูตร :   บัญชีมหาบัญฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   โปรแกรมการบัญชี
หัวข้อเรื่องวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ Problem Base Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
ปี 2556
:
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้งานในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3204 | เดือนนี้ : 20493 | ปีนี้ : 200866 | รวม : 2387852

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...