ชื่อ - สกุล TH : นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
ชื่อ - สกุล EN Miss Rattana Maliong
ประเภทบุคลากร พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : โปรแกรมการบัญชี
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=675