ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การตลาด
หัวข้อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การศึกษาแนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การพัฒนาโครงงานการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Think pair share
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
ปี 2556
:
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3213 | เดือนนี้ : 20502 | ปีนี้ : 200875 | รวม : 2387861

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...