ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ภาวิตา    ชวนขยัน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2552   โปรแกรม/สาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาศึกษาต่อ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 7501)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น
ปี 2560
:
การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4025 | เดือนนี้ : 52361 | ปีนี้ : 155940 | รวม : 2342926

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...