ชื่อ - สกุล TH : ผศ. ภาวิตา    ชวนขยัน
ชื่อ - สกุล EN Miss.Pawita Chuankayan
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาศึกษาต่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 7501)   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=517