ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ   
หน่วยงาน :   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
แผนการสื่อสารการตลาด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 394 | เดือนนี้ : 36867 | ปีนี้ : 140446 | รวม : 2327432

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...