ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. นัสทยา    ชุ่มบุญชู
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2560   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ :   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ,สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ,มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ,มีความรู้เบื
หัวข้อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
ปี 2557
:
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ Think-Pair-Share และสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
แผนการสื่อสารการตลาด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 407 | เดือนนี้ : 36880 | ปีนี้ : 140459 | รวม : 2327445

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...