งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2563
หัวหน้าโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
2
พ.ศ. 2562
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
3
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
4
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2560
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
6
พ.ศ. 2560
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
7
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG)
8
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
9
พ.ศ. 2558
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
10
พ.ศ. 2556
หัวหน้าโครงการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
11
พ.ศ. 2550
การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บกักสารที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ