งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ ประเพณีทรงเจ้าเอื้อต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ.
4
พ.ศ. 2558
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2558
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยคิวอาโค๊ดบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2557
หัวหน้าโครงการ การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี