งานวิจัย
1 . พ.ศ. 2553    ตำรา เรื่อง : การคลังสาธารณะ
2 . พ.ศ. 2555    บทความวิชาการ เรื่อง : ระดับการบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อการบริหารพัฒนาของการบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า
3 . พ.ศ. 2562    บทความวิชาการ เรื่อง : การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว