ชื่อ - สกุล TH : นางสาว หฤทภัค    กิรติเสวี
ชื่อ - สกุล EN Dr.Harittapak Kiratisaevee
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ชำนาญงาน
สถานะ :  ไม่ระบุ
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : วัสดุศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=221