งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2548
หัวหน้าโครงการ การสังเคราะห์เบนซอกซาซีนเพื่อใช้ในงานวัสดุเชิงประกอบ
2
พ.ศ. 2550
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
3
พ.ศ. 2550
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
4
พ.ศ. 2550
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
5
พ.ศ. 2552
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
6
พ.ศ. 2552
การพัฒนาเทคนิคการผลิตวัสดุอัดซ้อนระหว่างโลหะและพอลิเมอร์