คำชี้แจง โปรดเลือกตอบข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นและความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  1. เพศ ชาย หญิง
  2. ประเภท บุคลากร นักศึกษา ผู้บริหาร บุคคลทั่วไป

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-student
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
  1 .ความทันสมัยของข้อมูล
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
  3. ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
  4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
  5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  6. รูปแบบและวิธีการประมวลผล
  7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ


ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม