ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

 เพศ
จำนวน
ชาย
25269
หญิง
5781
ประเภท
จำนวน
บุคลากร
20650
นักศึกษา
5817
ผู้บริหาร
318
บุคคลทั่วไป
4593
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-student
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
  1 .ความทันสมัยของข้อมูล
3.95
มาก
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3.89
มาก
  3. ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
3.64
มาก
  4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
3.64
มาก
  5. ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
3.69
มาก
  6. รูปแบบและวิธีการประมวลผล
3.72
มาก
  7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
3.72
มาก
  8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
3.72
มาก


Chart.

 

Comment