กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ (E-commerce) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4 0 (วจก.)
วันที่ : 18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
เวลา : 08.30-17.00
กิจกรรม / โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ (E-commerce) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4 0
หน่วยงานที่จัด : คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม : บุคคลทั่วไป
สถานที่จัด : มหาวิทยาลัย : ห้อง MS 213 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายละเอียด : โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม :
Email :


500x500