กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (วจก.)
วันที่ : 01 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
หน่วยงานที่จัด : คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม : บุคลากร
สถานที่จัด : นอกสถานที่ :
รายละเอียด : -
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ
ติดต่อสอบถาม :
Email :
2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 (วจก.)
วันที่ : 01 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
กิจกรรม / โครงการ : กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
หน่วยงานที่จัด : คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม : บุคลากร
สถานที่จัด : มหาวิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด : จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ
ติดต่อสอบถาม :
Email :
3. ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 61 (ประกันฯ)
วันที่ : 14 ก.ค. 2562 - 27 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30- 16.30
กิจกรรม / โครงการ : ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 61
หน่วยงานที่จัด : สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม : บุคคลทั่วไป
สถานที่จัด : มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รายละเอียด : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตร/คณะ/สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อสอบถาม : 0618575511
Email : kru.ac.qa@hotmail.com


500x500