กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนรายงานการวิจัยและการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ (วิจัย.)
วันที่ : 23 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
เวลา : 08.30-20.00
กิจกรรม / โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนรายงานการวิจัยและการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
หน่วยงานที่จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม : บุคลากร
สถานที่จัด : นอกสถานที่ : ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 -09.00 น. ช่วงเช้า บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย ช่วงบ่าย บรรยายเรื่อง การถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ สรุปและตอบข้อซักถาม วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อภิปรายและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ผู้รับผิดชอบ : นางปัทมา ชคัตตรัย
ติดต่อสอบถาม : 0867782912
Email : ืnotty_m@hotmail.com


500x500