หน้าแรก > กรอกใบสมัคร

สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ภาค ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์)
สมัครรอบ

รอบที่ 1/1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รอบที่ 1/2 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา
รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ

สาขาที่ต้องการสมัคร
เลขประจำตัว ประชาชน เช่น 1234567891123
ชื่อ-นามสกุล ชื่อ นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
เพศ ชาย(Male)
หญิง(Female).
วุฒิที่ใช้สมัคร

ม.6 กลุ่มการเรียน
ปวช. ปวส. อื่นๆ
ระบุสาขา

คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ** ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน
รหัสสถานศึกษาเดิม ค้นหารหัสโรงเรียน คลิก ** คัดลอกรหัสมากรอกในช่อง เช่น 1010101001
ที่อยู่ปัจุบัน รหัสไปรษณีย์
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
บ้านเลขที่ หมู่
เบอร์โทรศัพท์
e-mail
ตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบนี้ 6 ตัวเลขหรือตัวอักษร
กรุณากรอกผลรวม ให้ถูกต้อง 48 + 73 =
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริง
หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก
หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในทุกกรณี

หลังจากลงทะเบียนให้ นำใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย สามารถชำระได้ทุกสาขา
และเข้าระบบเพื่อ อับโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน และ ยืนยันข้อมูลการสมัคร

** ชำระค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ได้อ่านระเบียบ เงื่อนไขการรับสมัครและยอมรับตามเงื่อนไข


ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190