ประเภท นศ ปกติ = 1 , กศบป = 2 ครั้งที่ ปี รหัสนักศึกษา วิชา
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
ลำดับ
ครั้งที่
รหัส นศ.
ชื่อนักศึกษา
สาขา
ผลการสอบ
วันที่สอบ/เวลา
ห้องสอบ
วันที่ยืนยัน
รอบ
สถานะการชำระ
ค่าลงทะเบียนสอบ

ทั้งหมด รายการ รวมทั้งหมด : หน้า : สอบผ่าน 0 คน