การแข่งขัน แบดมินตัน ทีม ทีม หญิง
วันที่
คู่ที่
เวลา
ระหว่าง/รายการ
สาย
รายการแข่ง/สนาม
ประเภท
ผล
หมายเหตุ
สถาบัน
สถาบัน
20/11/56
2
13.30-13.50
นครปฐม - กาญจนบุรี
รอบวางสาย <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 นครปฐม
นครปฐม(21/21) กาญจนบุรี(12/14)
20/11/56
1
13.10-13.40
จอมบึง - เพชรบุรี
รอบวางสาย <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
0- 2 เพชรบุรี
จอมบึง(4/6) เพรชบุรี(21/21)
20/11/56
13
17.10-17.23
เพชรบุรี - กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ (วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 เพชรบุรี
เพชรบุรี(21/21) กาญจนบุรี(6/11)
20/11/56
6
14.15-14.38
เพชรบุรี - จอมบึง
รอบวางสาย <คู่>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 เพชรบุรี
เพชรบุรี(21/21) จอมบึง(11/13)
20/11/56
8
14.55-15.20
จอมบึง - กาญจนบุรี
รอบรองชนะเลิศ(วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
0- 2 กาญจนบุรี
จอมบึง(3/7) กาญจนุบรี(21/21)
20/11/56
4
13.45-14.05
เพชรบุรี - จอมบึง
รอบวางสาย <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 เพชรบุรี
เพรชบุรี(21/21) จอมบึง(17/8)
20/11/56
3
13.55-14.10
นครปฐม - กาญจนบุรี
รอบวางสาย <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
0- 2 กาญจนบุรี
ชนะ Bye
20/11/56
5
14.00-14.20
กาญจนบุรี - นครปฐม
รอบวางสาย <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี(21/21) นครปฐม(4/3)
20/11/56
7
14.18-14.40
กาญจนบุรี - นครปฐม
รอบวางสาย <คู่>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 กาญจนบุรี
กาญจนบุรี(21/21) นครปฐม(8/3)
20/11/56
9
14.58-15.25
จอมบึง - กาญจนบุรี
รอบรองชนะเลิศ(วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 จอมบึง
จอมบึง(21/21) กาญจนุบรี(9/10)
20/11/56
10
15.15-15.45
จอมบึง - กาญจนบุรี
รอบรองชนะเลิศ(วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
0- 2 กาญจนบุรี
จอมบึง(1/7) กาญจนุบรี(21/21)
20/11/56
11
15.40-16.15
จอมบึง - กาญจนบุรี
รอบรองชนะเลิศ(วางสาย) <คู่>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 1 จอมบึง
จอมบึง(21/11/21) กาญจนุบรี(13/21/17)
20/11/56
12
16.30-16.45
จอมบึง - กาญจนบุรี
รอบรองชนะเลิศ(วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
0- 2 กาญจนบุรี
จอมบึง(2/8) กาญจนุบรี(21/21)
20/11/56
14
17.20-18.05
เพชรบุรี - กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ (วางสาย) <เดี่ยว>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 เพชรบุรี
เพชรบุรี(21/21) กาญจนบุรี(14/14)
20/11/56
15
17.25-18.30
เพชรบุรี - กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ (วางสาย) <คู่>
แบดมินตัน ทีม
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทีม หญิง
2- 0 เพชรบุรี
เพชรบุรี(14/21/21) กาญจนบุรี(21/17/17)

no
ชื่อ ผู้แข่งขัน
ตำแหน่ง
เหรียญ
   ม.ราชภัฏเพชรบุรี
1
นางสาว จุฬาภัทร์ อังศุพานิชย์ ทอง
2
นางสาว นภัสวันต์ ตั้งสมบัติสกุล ทอง
3
นางสาว อรอุมา ขำประจิตร์ ทอง
4
นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรีปัญจางค์ ทอง
   ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1
นางสาว ชนาภา เผ่ากัณหา ทองแดง
2
นางสาว นวลพรรณ รัตมาศ ทองแดง
3
นางสาว นวลอนงค์ ศิลาเนียม ทองแดง
4
นางสาว ปภากร จันทรอุดม ทองแดง
5
นางสาว พรพัชร์ ลักษิตานนท์ ทองแดง
6
นางสาว วรรณิสา พรมมา ทองแดง
7
นางสาว สุภาพร นาคศรีทอง ทองแดง
   ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
1
นางสาว กิติยาภรณ์ ภูมรินทร์ เงิน
2
นางสาว จุฑาวดี นามเมืองจันทร์ เงิน
3
นางสาว ยุพา โทสนับ เงิน
4
นางสาว วนิดา เอี่ยมสำอาง เงิน
5
นางาสาว ราชาวดี เล้าอรุณ เงิน

 ฝ่ายประมวลผล การแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรึ