รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี > | หน้าหลัก | รายงานจำนวนผู้สมัคร

เลือกดูทั้งหมด ค้นหาตามที่เลือก ค้นหาชื่อ
 
ปีการศึกษา
เช่น 2554 กรอก 2 ตัวหลัง 54
สาขาวิชา
คณะ
สถานศึกษาเดิม
ภาค
no
เลขที่สมัคร
ชื่อ - สกุล
รหัสสาขาที่เลือก
สถานศึกษาเดิม
 
1
2
1
2713670
นาย พิรัฐ เอี่ยมทอง
542254401
542240901
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
กค / 06-07-11
542254401
2
2713752
นางสาว โสรญา ข่าต้น
542220801

กค / 06-07-11
542220801
3
2713780
นาย วีรภัทร วงษ์สนิท
542254401
กศน.
สค / 06-08-11
542254401
4
2713781
จ่าอากาศเอก กณวรรธน์ แสงเย็น
542220801
542220301
ร.ร.สงวนหญิง
กค / 06-07-11
542220801
5
2713782
นาย ชลัมภ์ เกษสุริยงค์
542240901
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สค / 06-08-11
542240901
6
2714031
นางสาว นวินดา วนาพิทักษ์กุล
542220301

สค / 06-08-11
542220301
7
2714099
นาย ชาตรี มณีโชติ
542254401
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
มีค / 07-03-07
542254401
8
2714100
ส.อ. อาทิตย์ พูลยม
54224110
542240901
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
กค / 06-07-11
54224110
9
2714101
นางสาว รุ่งทิพย์ อยู่ดี
542240902
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
สค / 06-08-11
542240902
10
2714102
นางสาว ปวริศา ศรีเหรา
542240902
542254401
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
สค / 06-08-11
542240902
11
2714214
นาย ศุภชัย หร่องบุตรศรี
542220801
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
สค / 06-08-11
542220801
12
2714502
นาย กิตติพันธ์ ขจิตสุวรรณ
542254401
ร.ร.บ้านนาสาร
กค / 06-07-11
542254401
13
2714899
นาย ปรีชา ทองเถาว์
542254401
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กค / 06-07-11
542254401
14
2700001
นาย พนากาญจน์ ม่วงแก้ว
542220801
กศน. อ.ไทรโยค
กค / 06-07-11
15
2700002
นาง กชวรรณ อดุลย์ศิริอังกูร
542240501
กศน.ไทรโยค
กค / 06-07-11
16
2700003
นาย ปิยะพงษ์ หอทอง
541234501
yyyyyyyyyyyyyyyyy
กค / 06-07-11
17
2719549
นางสาว รุจิกาญจน์ เทพสุวรรณ
542220301
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
พย / 06-11-10
542220301
18
2719552
นางสาว พีรณัฐ ศรีอยู่พุ่ม
542220801
542240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พย / 07-11-10
542220801
19
2719554
นาย วีรวัฒน์ พนาสณฑ์
541411001
541413701
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
พย / 13-11-10
541411001
20
2719555
นางสาว ศศิธร พิชิ
543241101
543240901
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
พย / 15-11-10
543241101
21
2719556
นางสาว ปฐมพร มหาละออง
542240502
ร.ร.ดรุณาราชบุรีพณิชยการ
พย / 15-11-10
542240502
22
2719558
นางสาว สุจิวรรณ รักภูมิ
543240501
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
พย / 19-11-10
543240501
23
2719559
นางสาว หทัยชนก ศรีวิพัฒครุฑ
541411001
541220301
ม.6
พย / 20-11-10
541411001
24
2719563
นางสาว ชินากร ปิโย
541410101
541411001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พย / 23-11-10
541410101
25
2719564
นางสาว สุกัญญา ชัยยันต์
541240501
541242401
ร.ร.อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
พย / 24-11-10
541240501
26
2719565
นางสาว ภิรมยา ศรัทธาไทย
542240901
541220301
ร.ร.อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
พย / 24-11-10
542240901
27
2719566
นางสาว วัชราภรณ์ บุญเชิด
541240501
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
พย / 25-11-10
541240501
28
2719568
นางสาว สอยดาว ศรีบุตรดี
541411001
541413801
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง
พย / 25-11-10
541411001
29
2719570
นางสาว สุภาภรณ์ ภูฆัง
541411001
541413701
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
พย / 25-11-10
541411001
30
2719571
นางสาว ลัดดา งิ้วเซอร์
541410101
541220801
ร.ร.เทพมงคลรังษี
พย / 26-11-10
541410101
31
2719572
นางสาว อรณี วิเศษสิงห์
541411001
541410101
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
พย / 26-11-10
32
2719573
นางสาว จริยาพร วงษ์น้อย
541410101
541411001
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมถ์
พย / 26-11-10
33
2719574
นางสาว พิมชนก สุวรรณเนตร
541411001
541410101
โรงเรียนพนมทวนขนูปถัมภ์
พย / 26-11-10
541411001
34
2719575
นางสาว ศุภมาส เซี่ยงเจ็ว
541411001
541410101
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมภ์
พย / 26-11-10
35
2719576
นางสาว เกศรา ปุริสพันธุ์
541410101
541411001
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมภ์
พย / 26-11-10
36
2719577
นาย สุริโย ธรรมา
541411001
541410101
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมภ์
พย / 26-11-10
541411001
37
2719578
นางสาว สุนิษา ชำนาญเรือ
541411001
541410101
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมภ์
พย / 26-11-10
38
2719579
นาย ธวัชชัย ทองนุ่ม
541411001
541410101
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
พย / 26-11-10
39
2719580
นางสาว สกุลนา สัมพดา(ไม่ผ่านสัมภาษณ์)
541220801
541220301
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
พย / 26-11-10
40
2719582
นางสาว ศันสนีย์ ทองเหม
541241101
541240501
โรงเรียนอู่ทอง
พย / 26-11-10
541241101
41
2719583
นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุทธิจิต(ไม่มา)
541231501
541221801
ร.ร.อู่ทอง
พย / 26-11-10
42
2719584
นางสาว จันจิรา อุ่นคณฑี
541242401
541240501
ร.ร.อู่ทอง
พย / 26-11-10
541242401
43
2719585
นางสาว กอแก้ว มัตสรรกฤษณ์
541241101
541240501
โรงเรียนอู่ทอง
พย / 26-11-10
541241101
44
2719586
นางสาว ศศิธร หงษ์ทอง
541241101
541240901
ร.ร.อู่ทอง
พย / 26-11-10
541241101
45
2719590
นางสาว เขมะสิริ แสงรอด
542240902
542240501
โรงเรียนบริหารธุรกิจขั้นสูงกาญจนบุรี
พย / 27-11-10
542240902
46
2719593
นางสาว กิตติวรรณ ศรีรักษ์
541411001
541410101
โรงเรียนเลาขวัญราฏร์บำรุง
พย / 27-11-10
541411001
47
2719594
นาย สถาพร โพธิ์พันธ์
543220801
543220301
โรงเรียนบางปลาม้า" สูงสุมารศดุงวิทย์
พย / 29-11-10
543220801
48
2719595
นาย ภานุพงษ์ พรมเมศ
543240901
543240601
โรงเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี
พย / 29-11-10
543240901
49
2719596
นางสาว ณัฐกานต์ จตุรวัฒนกุล
543240901
543241101
โรงเรียนอู่ทอง
พย / 29-11-10
543240901
50
2719597
นาย นันทิพัฒน์ จงโชตินาการ
541241101
541411001
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
พย / 29-11-10
541241101
51
2719598
นาย ธนาทรัพย์ ดอกไม้ไหว
541221801
541220801
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
พย / 29-11-10
541221801
52
2719599
นาง สุรีย์พร เรือนเงิน
543240502
543241102
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
พย / 29-11-10
543240502
53
2719600
นาย รวิพล ดอกมะสังข์
543240502
543241102
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
พย / 29-11-10
543240502
54
2719601
นางสาว ภัทรภรณ์ พุทธจรรยา
543220801
543240601
โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
พย / 29-11-10
543220801
55
2719602
นางสาว วนิดา ม่วงศรี
541410101
541241101
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
พย / 29-11-10
541410101
56
2719605
นางสาว ภัสนันท์ สิงห์เสวก
541220801
541220301
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
พย / 30-11-10
541220801
57
2719606
นาย สุรจิตต์ สิงห์เสวก
541253901
541254401
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พย / 30-11-10
541253901
58
2719608
นาย ธีรพล ไทรสังขชวลิต
541411001
541413901
ศึกษาสงเคราะห์พนมพวน
ธค / 01-12-10
541411001
59
2719609
นาย ปกรณ์ มะลิซ้อน
541411001
541413901
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ธค / 01-12-10
541411001
60
2719610
นาย ทศพร พรหมวิจิตร์
541411001
541413901
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ธค / 01-12-10
541411001
61
2719611
นางสาว จารุภัทร เรือนทอง
541410101
541411001
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 02-12-10
541410101
62
2719613
นาย สุภวัชช์ แซ่แต้
541232801
541230401
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง
ธค / 02-12-10
541232801
63
2719617
นางสาว น้ำฝน ชมภู่
541411001
541413601
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 03-12-10
64
2719618
นางสาว ขนิษฐา ชลอพันธ์
541411001
541413601
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 03-12-10
541411001
65
2719620
นางสาว อรุณี อะพรรัมย์
541220901
541242001
ร.ร.อู่ทอง
ธค / 07-12-10
541220901
66
2719624
นางสาว โสภาพรรณ ถิระกุลพฤทธิ์
541221701
541413701
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ธค / 09-12-10
541221701
67
2719625
นาย ภูมิสวัสดิ์ สารกุล
541221801
541220801
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ธค / 11-12-10
541221801
68
2719626
นางสาว กรรณิการ์ จิรัฐธรรมโชติ
541410101
541242401
กศน.อำเภอไทรโยค
ธค / 11-12-10
69
2719627
นางสาว สุมาดา เถกิงวิทย์สถาพร
542220301
542220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 11-12-10
542220301
70
2719628
นางสาว อภิญญา บัวแดงสกุลใหม่
542220801
542240901
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 11-12-10
542220801
71
2719632
นางสาว สุกัญญา วุฒิศิลป์
542240901
542240501
กศน.
ธค / 12-12-10
542240901
72
2719633
นางสาว เมธาวี น้ำผึ้ง
541411001
541410101
ร.ร.ผดุงนารี
ธค / 13-12-10
541411001
73
2719636
นางสาว รัตนา กิตติอาชา
543240902
543241102
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ธค / 13-12-10
543240902
74
2719638
นางสาว รำไพ แดงฉ่ำ
541410101
541220801
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ธค / 13-12-10
75
2719639
นาย ภูมิภัทร พันธ์ขะวงษ์
547240901
547241101
โรงเรียนอู่ทอง
ธค / 13-12-10
547240901
76
2719643
นางสาว ชิดชนก ผดุงชีวิต
541241101
541240601
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ธค / 14-12-10
541241101
77
2719644
นางสาว กวินนา มะลิวัลย์
541410101
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 15-12-10
78
2719645
นางสาว ประภัสสร กองป้อง
541410101
541242301
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 15-12-10
79
2719646
นางสาว กัญญาณี เทียนคำ
541410101
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 15-12-10
541410101
80
2719647
นาย เอกพงษ์ ค่อมพันธ์(ไม่มาสัมภาษณ์)
541241101
541240602
กศน.อำเภอสัตหีบ
ธค / 15-12-10
81
2719648
นางสาว กุสุมา ภูมสุวรรณ
541240501
โรงเรียนนิคมวิทยา
ธค / 16-12-10
541240501
82
2719649
นางสาว ชลธิชา สุธนะวัฒน์(ไม่มาสัมภาษณ์)
541240501
โรงเรียนนิคมวิทยา
ธค / 16-12-10
83
2719650
นาย วัฒนชัย วักแน่ง(ไม่มา)
541234501
541240901
วิทยาลัยการอาชัพกาญจนบุรี
ธค / 16-12-10
84
2719651
นางสาว อารีรัตน์ พรหมชนะ
541241101
541220801
โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ
ธค / 17-12-10
541241101
85
2719653
นางสาว ชิดชญา อุทยานรักษา
541411001
541413501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ธค / 17-12-10
541411001
86
2719655
นางสาว อรอุมา นิลเปลี่ยน
542240902
รร.ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
ธค / 18-12-10
542240902
87
2719659
นางสาว พรทิพย์ แซ่ฮ้อ(ไม่ผ่านสัมภาษณ์)
541220801
541240501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 18-12-10
88
2719660
นางสาว กมลชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา(ไม่ผ่าน)
541220801
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 18-12-10
89
2719661
นางสาว ฉัตราพร มาระสาร
541234501
541413501
โรงเรียนพัฒนาปรพชาอุปถ้มภ์
ธค / 18-12-10
541234501
90
2719663
นางสาว วิภาภรณ์ บุญพิทักษ์
541411001
541220801
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ธค / 18-12-10
541411001
91
2719664
นาย คมสัน เบ็ญพาด
541230401
541220801
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
ธค / 18-12-10
541230401
92
2719665
นางสาว นัทติยา ชิวปรีชา
541411001
541413701
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 18-12-10
93
2719666
นางสาว ศรีสุดา ภูมิภาคสุวรรณ
541411001
541413601
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 18-12-10
541411001
94
2719667
นางสาว กนกวรรณ แสงหล่อ
541231501
541240901
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ธค / 18-12-10
541231501
95
2719668
นาย สรศักดิ์ วงศ์ไพรวัลย์
541410101
541411001
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 18-12-10
96
2719671
นางสาว กนกวรรณ ยอดเรือน
541221701
541413701
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ธค / 19-12-10
541221701
97
2719672
นาย ชาตรี หิรัญกุล
541220901
541413901
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ธค / 19-12-10
541220901
98
2719675
นางสาว อัญชลิกา เภาบัว(สัมภาษณ์เรียนดี)
541230801
541240501
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ธค / 20-12-10
99
2719678
นาย อนุสรณ์ จันทร์สว่าง
541220801
541234501
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
ธค / 20-12-10
541220801
100
2719679
นางสาว เกวลี โตล้อม
541410101
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 20-12-10
541410101
101
2719685
นางสาว นีรนุช วงค์ใส
541410101
541230201
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 21-12-10
541410101
102
2719688
นางสาว สิริกัญญา เฉลิมสุข
541411001
541230801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 21-12-10
103
2719689
นางสาว ผลเย็น โบอ่องดำรงรักษ์
541411001
541230801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 21-12-10
104
2719691
นางสาว จินตนา จำปาแพง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 22-12-10
541240502
105
2719692
นางสาว ขวัญประภา สมบุญ
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 22-12-10
541240502
106
2719693
นางสาว เพ็ญนภา ใสกระจ่าง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 22-12-10
541240502
107
2719695
นางสาว จิราภรณ์ ทานกัณฑ์
541410101
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ธค / 22-12-10
108
2719696
นางสาว วิภาดา มาคงกุล
541411001
541411001
ร.ร.วิสุทธรังษี
ธค / 22-12-10
109
2719700
นาย เอกสิทธิ์ โพธิ์เงิน
541231501
541240901
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ธค / 23-12-10
541231501
110
2719701
นางสาว อนุสสรา นวมอารีย์
541410101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 23-12-10
541410101
111
2719702
นางสาว กมลรัตน์ โตวงษ์
541240502
541240902

ธค / 23-12-10
541240502
112
2719703
นางสาว รัตนา เซี่ยงคิ้ว
541240502
541240902

ธค / 23-12-10
541240502
113
2719704
นางสาว เกศิณี สุวรรณประเสริฐ
541240502
541240902

ธค / 23-12-10
541240502
114
2719705
นาย ทศพล ชมบุญ
541220801
541413901
รร.เทพมงคลรังษี
ธค / 24-12-10
541220801
115
2719711
นางสาว อรวรรณ เจียมใจ (ประเภทโควตา)
541411001
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
/ --
541411001
116
2719714
นางสาว สุภาพร พลทามูล
541410101
541413801
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ธค / 25-12-10
541410101
117
2719717
นางสาว สุนิสา บุญยงค์
541411001
ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ธค / 25-12-10
541411001
118
2719718
นางสาว เบญจวรรณ สระทองตัน
541411001
ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ธค / 25-12-10
119
2719719
นาย ซัยยิดฮูเซน ศักดิ์กิตติชา
541234501
541230801
ร.ร.วิสุทธรังษี
ธค / 25-12-10
541234501
120
2719720
นางสาว พรนรี กลั่นจุ้ย
541410101
541411001
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
ธค / 25-12-10
541410101
121
2719721
นางสาว พิชยา วิเศษสิงห์
541410101
541411001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 25-12-10
541410101
122
2719722
นางสาว สุชาดา ทองผาทัศนีย์
541411001
541220301
ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ
ธค / 25-12-10
541411001
123
2719723
นาย ชาญณรงค์ ทองเมธารัตน์(ไม่มา)
541230401
541220901
ร.ร.สมาคมป่าไม้
ธค / 25-12-10
124
2719724
นางสาว บุญยานุช ทองผานิรมล
541410101
541220301
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ธค / 25-12-10
541410101
125
2719726
นางสาว เพ็ญพักตร์ ชีพาลา
541411001
541220301
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ธค / 25-12-10
541411001
126
2719728
นางสาว พรทิพย์ ทองผาภูมิปรีดา
541411001
541220301
ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ
ธค / 25-12-10
541411001
127
2719729
นาย คำพล บุญรอด
541241101
541234501
โรงเรียนทองผาภูมวิทยา
ธค / 25-12-10
541241101
128
2719731
นาย สิทธิพงษ์ พูลอ่อน
541234501
541232501
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
ธค / 25-12-10
541234501
129
2719733
นางสาว ลือลือ รัตนะภัชรพิกูล
541221701
541413701
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
ธค / 25-12-10
541221701
130
2719734
นางสาว อภิรมย์ กำลังสิงห์
541411001
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
ธค / 25-12-10
541411001
131
2719735
นาง จินตนา ใจรักษ์
542240501
ร.ร.กาญจนดิษฐวิทยาคม
ธค / 26-12-10
542240501
132
2719736
นาย กิตติพงษ์ พันธุ์โต
541220901
541242401
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ธค / 26-12-10
541220901
133
2719739
นางสาว ขวัญเรือน ทับพันธ์
541410101
ร.ร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ธค / 26-12-10
541410101
134
2719748
นางสาว อาภารดี เจี่ยประเสริฐ
541221701
541234501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 27-12-10
541221701
135
2719749
นางสาว ศิริวรรณ สกุลเพ็ชร
541221701
541242001
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ธค / 27-12-10
541221701
136
2719753
นางสาว ภิมศิภัฒร์ หมื่นอาจยิ้ม
541221701
541234501
กศน.อ.เมืองกาญจนบุรี
ธค / 27-12-10
541221701
137
2719754
นาย อรรถพล ทองคงหาญ
541221701
541234501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ธค / 27-12-10
541221701
138
2719755
นางสาว สายฝน วิชาสาร
541410101
541220301
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ธค / 27-12-10
541410101
139
2719756
นางสาว ขนิษฐา กุลกล้า
541410101
541413501
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ธค / 27-12-10
541410101
140
2719761
นางสาว ปณิตา เสือศิริ
541411001
541242301
ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
ธค / 28-12-10
541411001
141
2719762
นางสาว จาลิตา ทรัพย์ไพบูลย์
541410101
541413801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจบุรี
ธค / 28-12-10
541410101
142
2719763
นาย ณัฐพล คนเฉียบ
541240901
541240501
โรงเรียนเลาขวัญราษฏร์บำรุง
ธค / 28-12-10
541240901
143
2719766
นางสาว กัญญาณัฐ ปิ่นทกูล
541411001
541242001
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ธค / 28-12-10
144
2719767
นางสาว พัชรี ยิ่งมี
541411001
541242401
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ธค / 28-12-10
145
2719768
นางสาว อุดมลักษณ์ แอ่นเพชร
541241101
541240601
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ธค / 28-12-10
541241101
146
2719769
นางสาว นารีรัตน์ รัตนะ
541410101
541413801
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ธค / 28-12-10
541410101
147
2719770
นางสาว อัมพร ระเบียบ
541241101
541240601
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ธค / 28-12-10
541241101
148
2719771
นางสาว ศิริมาศ ผิวเกลี้ยง(ไม่มาสัมภาษณ์)
541241101
541240501
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อว
ธค / 28-12-10
149
2719773
นางสาว ทองสุธิ เกียรติก้องกุล
541411001
541413701
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
ธค / 28-12-10
541411001
150
2719776
นางสาว ประภาพร เกตุทับ(ไม่มา)
541230501
541413501
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ธค / 28-12-10
151
2719778
นางสาว ยศวดี หลุกกูล
541411001
541413601
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541411001
152
2719779
นาย ณัฐดนัย ดอกยอ
541231501
541221801
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
ธค / 29-12-10
541231501
153
2719781
นาย หัตถพล นิลน้ำเพ็ชร
541411001
541413901
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
ธค / 29-12-10
541411001
154
2719783
นาย บุญเสริม วิเศษสิงห์
541411001
541413601
ร.ร.พนมทวนชนูปภัมภ์
ธค / 29-12-10
541411001
155
2719784
นาย สว่างพงษ์ กลัดนิล
541411001
541241101
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ธค / 29-12-10
541411001
156
2719785
นางสาว เม
542240901
542240501
ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ธค / 29-12-10
542240901
157
2719786
นาย วิวัฒน์ ศรีอ่วมบู่
541240901
541411001
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
541240901
158
2719787
นางสาว วรัญญา ทสร
541410101
541240501
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
541410101
159
2719789
นางสาว นิด ชลิตาปริยาภัทร
541410101
541230201
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
160
2719790
นางสาว ดุจเดือน อู่อรุณ
541410101
541240501
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
541410101
161
2719791
นางสาว สุกานดา แผนใหญ่
541410101
541240501
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
162
2719792
นางสาว เกตุวดี วันศรี
541240501
541230801
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
541240501
163
2719794
นางสาว สมคิด แสงจันทร์
541240501
541230801
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 29-12-10
541240501
164
2719804
นางสาว น้ำฝน พวงมาลัย
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541240502
165
2719805
นางสาว จุฑามาศ ดีบูชา
541411001
541234501
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541411001
166
2719806
นางสาว ณัฏฐภรณ์ ดำโรงพงษ์
541411001
541413801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
167
2719808
นาย ยอดรัก มั่นคงดี
541411001
541240901
ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ธค / 29-12-10
541411001
168
2719809
นางสาว สุรัชนี เชื้อจีนดี
541410101
541411001
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
169
2719810
นางสาว สร้อยทอง ทองเชิด
541410101
541220301
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
170
2719811
นาย กฤษณะ พิมพขันธ์
541411001
541413901
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ธค / 29-12-10
541411001
171
2719812
นาย สิทธิเดช ศรีคง
541411001
541413501
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ธค / 29-12-10
541411001
172
2719813
นาย สมชาย บุญมาแย้ม
541411001
541413907
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ธค / 29-12-10
541411001
173
2719814
นาย พชร ธรรมสโรช(ไม่มา)
541234501
541232501
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ธค / 29-12-10
174
2719815
นางสาว ศศิธร วงษ์เสมา
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541241101
175
2719816
นางสาว วรรณา คล่องจิตต์
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541241101
176
2719817
นางสาว กาญกนก ชอบการ
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541241101
177
2719818
นางสาว สุมาลี เกรียงไกรเลื่องลือ
541410101
541413801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 29-12-10
541410101
178
2719824
นาย ธภัทร เครือเมฆ
541220901
541221801
โรงเรียนวิสุทธรังษี
ธค / 29-12-10
541220901
179
2719825
นางสาว ชวิตา เที่ยงธรรม
541411001
541414001
โรงเรียนหนองรีประชานิมิตร
ธค / 29-12-10
180
2719826
นาวสาว รังสิมา เรือนรื่น
541411001
541414001
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ธค / 29-12-10
541411001
181
2719827
นางสาว สุพัตรา แจ้งคลายคม
541411001
541414001
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ธค / 29-12-10
182
2719829
นาย ชุมพล เพิ่มพูล
541411001
541220901
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
ธค / 29-12-10
541411001
183
2719830
นาย สิทธิโชค บุญรอด
541411001
541413801
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
ธค / 29-12-10
184
2719836
นาย พีระพล ทองกองเตี้ย
541253901
541254501
รร.เทพมงคลรังษี
ธค / 30-12-10
541253901
185
2719841
นางสาว สุทธิดา สมานบุตร
541410101
541220301
ร.ร.เทพมงคลรังษี
ธค / 30-12-10
186
2719843
นางสาว นิตญา ปิโย
541410101
541220301
รร.เทพมงคลรังษี
ธค / 30-12-10
541410101
187
2719845
นาย ทิวานนท์ เฉียบกระโทก
541230401
541220801
ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
541230401
188
2719849
นางสาว นันทนา กาญจนพิมาน
541410101
541411001
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
541410101
189
2719850
นาย สถาพร พรหมนาม
541254401
541253901
ร.ร.อบจ.กจ.
ธค / 30-12-10
541254401
190
2719852
นางสาว พงศ์พร ฤทธิรงค์
541411001
541413701
ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม
ธค / 30-12-10
541411001
191
2719853
นางสาว ลลิตา โพธิ์สว่าง
541411001
541241101
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
ธค / 30-12-10
541411001
192
2719856
นางสาว เมริน จันทร์บุตร
541410101
541220801
ร.ร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ธค / 30-12-10
541410101
193
2719857
นาย อนันต์ จงจอหอ
541234501
541220801
ร.ร.เทพศิรินทร์ ลดหญ้ากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
541234501
194
2719858
นาย ณัฐพล พิสูตร(ไม่ผ่าน)
541220801
541220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
195
2719859
นาย พิษณุ ปิ่นทอง(ไม่ผ่าน)
541220801
541220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
196
2719860
นาย ธีระศักดิ์ อิงเทพ(ไม่ผ่าน)
541220801
541220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
197
2719861
นาย ชัยพร โพธิ์สุทธิ์(ไม่ผ่าน)
541220801
541242001
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
198
2719863
นางสาว หทัยรัตน์ หรั่งบุญลือ
541410101
541220801
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
ธค / 30-12-10
541410101
199
2719864
นางสาว สุพัตรา ทรงเจริญ
541240501
541240901
ร.ร.พนมทวนพิทยาคม
ธค / 30-12-10
541240501
200
2719866
นางสาว สรยา หัสชัย
541410101
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญ๗นบุรี
ธค / 30-12-10
201
2719867
นางสาว อรอนงค์ ฉ่ำสูงเนิน
541410101
541414001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
202
2719868
นางสาว ประกายแก้ว ตลับเพชร
541410101
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ธค / 30-12-10
203
2719869
นางสาว พรพิมล การภักดี
541411001
541413701
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
มค / 04-01-11
541411001
204
2719874
นางสาว นริสา สุขในจิตต์
541220801
541220301
โรงเรียนกาญจนานุเคาะห์
มค / 04-01-11
205
2719879
นางสาว วาโท เสนาอรุณ
541410101
541240501
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 05-01-11
206
2719880
นางสาว กมลชนก สบายยิ่ง
541254401
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มค / 05-01-11
541254401
207
2719881
นางสาว ลัดดาวรรณ ใครหอม
541240901
541410101
กศน. อ.ไทรโยค
มค / 05-01-11
541240901
208
2719883
นางสาว เพ็ญนิภา รัดกุม
541241101
541242001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 06-01-11
541241101
209
2719884
นางสาว ศุทธินี สุวรรณวงศ์
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 06-01-11
541241101
210
2719885
นางสาว ศศิวิมล ชำนาญกุล
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชาสีมา
มค / 06-01-11
541241101
211
2719886
นางสาว ธัญญาลักษณ์ บริสุทธิ์
541241101
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 06-01-11
541241101
212
2719887
่นางสาว อาภาภรณ์ ไชยทรัพย์
541241101
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 06-01-11
541241101
213
2719888
นางสาว อภิญญา คำจันทร์
541220801
541230201
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 06-01-11
541220801
214
2719889
นาย ชนะพล คณโฑแก้ว
541220801
541221801
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 06-01-11
541220801
215
2719890
นางสาว นันท์นภัสร์ เต็กอวยพร
541220301
541240901
ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มค / 06-01-11
541220301
216
2719891
นางสาว นัฐฐา วันดี
541241101
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มค / 07-01-11
541241101
217
2719892
นางสาว ชลิตตา กระจ่างฉาย
541241101
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มค / 07-01-11
541241101
218
2719893
นาย เล่อดา
541220901
541221701
รร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 07-01-11
541220901
219
2719894
นาย ธนกฤต มาลัย
541220801
541253901
รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
มค / 07-01-11
541220801
220
2719895
นาย ณัฐวุฒิ พรหมเงิน
541240901
541242001
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
มค / 11-01-11
221
2719897
นางสาว สินิษา สันทัด (ประเภทโควตา)
541240501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541240501
222
2719898
นางสาว เกตุแก้ว พลาจันทร์(ประเภทโควตา)
541240501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541240501
223
2719899
นางสาว พรทิพย์ หรีหร่อง(ประเภทโควตา)
541240501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541240501
224
2719900
นางสาว เบญจวรรณ บุญรักษา(ประเภทโควตา)
541240501
กาญจนานุเคราะห์
/ --
541240501
225
2719901
นางสาว นุสรา แข่มช้อย(ประเภทโควตา)
541240501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยา
/ --
541240501
226
2719902
นางสาว สิริวรรณ รักเมือง(ประเภทโควตา)
541240501

/ --
541240501
227
2719903
นางสาว ศิรินาถ เบ้าหล่อเพชร (ตัวจริง)
541240501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยา
/ --
541240501
228
2719904
นาย ธนะรัชต์ สุริยวงษ์ (ตัวจริง)
541220801

/ --
541220801
229
2719905
นางสาว จริยา บัวชม (ประเภทโควตา)
541220801
โรงเรียนท่ามะกาวิทยา
/ --
541220801
230
2719906
นางสาว วรรณนิษา สุวรรณประทีป (ตัวจริง)
541221801
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541221801
231
2719907
นาย ศรราม เมืองเก่า (ตัวจริง)
541230401
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541230401
232
2719908
นาย สุรสิทธิ์ เพียรประโคน(ประเภทโควตา)
541232501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541232501
233
2719909
นางสาว จิตรลดา โยพิน(ประเภทโควตา)
541232501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541232501
234
2719910
นาย ประเสริฐ สีสงคราม (ตัวจริง)
541232501
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541232501
235
2719911
นางสาว อัญชลิกา เภาบัว(ประเภทโควตา)
541230801
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
/ --
541230801
236
2719918
นาย อภิชาติ ชมชื่น
541220801
541220301
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มค / 07-01-11
541220801
237
2720007
นางสาว นวลอนงค์ กล่อมอินทร์ (ประเภทโควตา)
541411001
ร.ร.เทพมงคลรังษี
/ --
541411001
238
2720008
นางสาว มุกดา ล้วนรอด (ประเภทโควตา)
541411001

/ --
541411001
239
2720017
นาย สัญญา กิตติคุณก้องไพร (ตัวจริง)
541411001
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
/ --
541411001
240
2720018
นางสาว สุกัญญา ตันสุวรรณ (สำรองที่ 1)
541411001
ร.ร.เทพมงคลรังษี
/ --
541411001
241
2720019
นาย วิชนาถ บริสุทธิ์ (สำรองที่ 2)
541411001

/ --
541411001
242
2720020
นางสาว ทองสุธิ เกียรติก้องกุล(สำรองที่ 3)
541411001
ร.ร.เทพมงคลรังษี
/ --
541411001
243
2720021
นางสาว กรรณิกา หาญยะ (สำรองที่ 4)
541411001
ร.ร.เทพมงคลรังษี
/ --
541411001
244
2720022
นางสาว หยาดฝน ประยูรหอม(สำรองที่ 5)
541411001
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
/ --
541411001
245
2720046
นางสาว หยาดฝน ประยุรหอม
541411001
541410101
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
มค / 07-01-11
541411001
246
2720092
นางสาว นริสา สุขในจิตต์
541220801
541220301
รร.กาญจนานุเคราะห์
มค / 07-01-11
541220801
247
2720093
นาย ปิยะ กุลศรี
541254401
541234501
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา
มค / 08-01-11
541254401
248
2720095
นาย พงศกร เกษประทุม
541230801
541240501
รร.หนองหญ้าไซวิทยา
มค / 08-01-11
541230801
249
2720097
นางสาว เสาวลักษณ์ สิงหล
543220301
543241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 10-01-11
543220301
250
2720098
นาย มนัส มหาชน
543220301
543241101
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
มค / 10-01-11
543220301
251
2720099
นางสาว ธนพร กล่ำสมบัติ
541241101
541242401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 10-01-11
541241101
252
2720100
นาย ณัฐวุฒิ พรหมเงิน
541240901
541242001

มค / 11-01-11
541240901
253
2720101
นางสาว จุฑารัตน์ เจตบุตร
541241101
541242001
เทพมงคลรังษี
มค / 11-01-11
541241101
254
2720103
นาย ต่อพงษ์ แก้วศรี
541240901
541232501
เทพมงคลรังษี
มค / 11-01-11
541240901
255
2720104
นางสาว สุรัตนา ยะเครือ
541240502
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 11-01-11
541240502
256
2720106
นางสาว สุนิสา คุณชื่น
541220801
541220301
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 12-01-11
541220801
257
2720107
นางสาว สุวิมล บุญมา
541220801
541220301
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 12-01-11
541220801
258
2720108
นางสาว สุจิตรา แซ่ตั้ง
541241101
541254501
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 12-01-11
541241101
259
2720109
นางสาว จุฑามาศ เรืองหอม
541241101
541240601
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
มค / 12-01-11
541241101
260
2720111
นางสาว ศิริลักษณ์ สว่างศรี
541221701
541242001
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มค / 13-01-11
541221701
261
2720114
นางสาว บังอร แต่คง
541220301
541242001
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 13-01-11
541220301
262
2720116
นางสาว ปรีญาณี ฮั่นเจี๋ยบ
541221701
541242001
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 14-01-11
541221701
263
2720117
นาย กิตติพงษ์ ทองเปลว
541220301
541253901
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มค / 14-01-11
541220301
264
2720118
นาย ทินวัฒน์ ยิ้มรอด
541253901
541220301
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มค / 14-01-11
541253901
265
2720119
นางสาว รัตนา แย้มศักดิ์
541240901
541232501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 15-01-11
541240901
266
2720120
นาย นิรันด์ ดวงดาว
541220301
541220801
โรงเรียนพนมทวยชนูปถัมภ์
มค / 15-01-11
541220301
267
2720121
นาย วรยศ ลำใย
541220301
541220801
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 15-01-11
541220301
268
2720122
นางสาว เวณุกา เขียวแก้ว
541220801
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 15-01-11
541220801
269
2720123
นางสาว มินตรา ศรีโปฎก
541220801
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 15-01-11
541220801
270
2720124
นางสาว รัตจินันท์ ปานอริยะนันท์
541220801
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 15-01-11
541220801
271
2720125
นางสาว มาลินี ใจสุขใส
541220801
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 15-01-11
541220801
272
2720126
นางสาว มาริษา พยาบาล
542240902
วิทยาลัยการอาชีพพนมทฝน
มค / 15-01-11
542240902
273
2720127
นางสาว อรุณี บุญเชิด
541254401
541220901
ไทรโยคน้อยวิทยา
มค / 15-01-11
541254401
274
2720128
นางสาว ศิริลักษณ์ เลี่ยนเครือ
541240501
541220301
กศน.
มค / 15-01-11
541240501
275
2720130
นางสาว สุนิสา ก้อนคำมี
541240501
541242401
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
มค / 15-01-11
541240501
276
2720131
นาย ชัชชวาล บุญจง
543220801
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
มค / 16-01-11
543220801
277
2720132
นาง นันทิดา บุญจง
543220801
ร.ร.สหวิทย์พณิชยการ
มค / 16-01-11
543220801
278
2720133
นางสาว เกสร อินทร์สว่าง
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 16-01-11
543240502
279
2720134
นาย สุรแสง รุ่งสกุล
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 16-01-11
543240502
280
2720135
นางสาว นฤมล นาคอิ่ม
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 16-01-11
543240502
281
2720136
นางสาว กาญนาพร ขาวเหลือง
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 16-01-11
543240502
282
2720137
นางสาว อัชราภรณ์ ทับแสงศรี
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 16-01-11
543240502
283
2720138
นางสาว นฤมล เพ็งคล้าย
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 16-01-11
543240502
284
2720139
นาย ราเชนทร์ แหวนวิเศษ
542254401
542240901
ร.ร.พนมทวนพิทยาคม
มค / 16-01-11
542254401
285
2720140
นาย ไพจิตร แสวงหา
542254401
542240901
ร.ร.พนมทวนพิทยาคม ฯ
มค / 16-01-11
542254401
286
2720141
นางสาว ธัญจิรา อินทะวัง
542220801
รร.กาญจนานุเคราะห์
มค / 16-01-11
542220801
287
2720142
นางสาว ธัญรดา อินทะวัง
542220801
รร.กาญจนานุเคราะห์
มค / 16-01-11
542220801
288
2720143
นางสาว น้องนุช ศรีสุข
543240502
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 17-01-11
543240502
289
2720144
นางสาว สุพรรณี พลเสน
543240502
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 17-01-11
543240502
290
2720145
นางสาว กมลขนก จุลฬา
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 17-01-11
543240502
291
2720146
นาย อานนท์ การะเกด
543220801
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
มค / 17-01-11
543220801
292
2720147
นางสาว สุนารี ฤกษ์จำนงค์
543240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 17-01-11
543240602
293
2720148
นางสาว โสรญา เสริมสุข
541221801
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 17-01-11
541221801
294
2720152
นาย ปวีณ ตั้งอมรวิวัฒน์
541220801
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 17-01-11
541220801
295
2720153
นาย วันชัย คำวงค์
541253901
541220301
ร.ร.วิสุทธรังษี
มค / 17-01-11
541253901
296
2720154
นาย สมคิด ไทรสังขพรดำรง
541220901
541221701
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 18-01-11
541220901
297
2720155
นางสาว ปนัสญา มังสั้น
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 18-01-11
541240502
298
2720156
นางสาว จันทกาญจน์ ลานทอง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 18-01-11
541240502
299
2720157
นาย อัมรินทร์ วงษ์เนียม
541220801
541221801
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มค / 19-01-11
541220801
300
2720158
นาย วัมฒนา คงสำราญ
541220801
541220301
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มค / 19-01-11
541220801
301
2720159
นาย ศักดิ์ณรงค์ จินดาเรือง
541221801
541220801
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มค / 19-01-11
541221801
302
2720160
นาย อดิรถ วรแสน
541221801
541220801
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า
มค / 19-01-11
541221801
303
2720161
นางสาว วิชุดา ชูราศรี
541242401
541220901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 19-01-11
541242401
304
2720162
นาย สราวุฒิ วัลลา
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มค / 19-01-11
541253901
305
2720163
นางสาว สุพรรรษา สร้อยทอง
541234501
541234501
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
มค / 19-01-11
541234501
306
2720164
่นาย เทอดชัย พัฒนพฤกษชาติ
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มค / 19-01-11
541253901
307
2720165
นางสาว วรรณรุจี โพธิ์ไพจิต
541220301
541241101
โรงเรียนพนมทวนชินุปถัมภ์
มค / 19-01-11
541220301
308
2720166
นาย ณรงค์เดช เห็นประเสริฐ
541220901
541220301
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัม ภ์
มค / 19-01-11
541220901
309
2720167
นางสาว วรรณชนก ปานโชติ
541220801
541220301
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มค / 19-01-11
541220801
310
2720168
นางสาว หญิง ธัญญเจริญ (ประเภทโควตา)
541240901
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มค / 19-01-11
541240901
311
2720169
นางสาว ยุพาศิริ นันตะเคน(ประเภทโควตา)
541240901
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มค / 19-01-11
541240901
312
2720170
นางสาว ปัทมา คุ้มครอง
541220801
541220301
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มค / 19-01-11
541220801
313
2720782
นางสาว แสงทอง แสงผา (ตัวจริง)
541240901
นนนนนน
มค / 20-01-11
541240901
314
2720783
นางสาว สุนิสา สมใจเพ็ง (ประเภทโควตา)
541240901
ยนานยาบา
มค / 20-01-11
541240901
315
2720784
นาย กฤษณะ ภูมมา
541240901
โรงเรียนดอนคา
มค / 20-01-11
541240901
316
2720785
นางสาว กัณฑมาศ ลิ้มเจริญ
541220801
541240901
รร.ท่าม่วงราษำร์บำรุง
มค / 20-01-11
541220801
317
2720786
นางสาว สุภาวดี แซ่เตียว
542240901
542220801
รร.ท่าม่วงราษำร์บำรุง
มค / 20-01-11
542240901
318
2720787
นางสาว กนกวรรณ สุขสม
541220801
541220301
รร.ท่าม่วงราษำร์บำรุง
มค / 20-01-11
541220801
319
2720788
นางสาว เสาวภาคย์ ไชยสง่าศิลป์
541220201
541242301
รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
มค / 20-01-11
541220301
320
2720789
นางสาว อารดา บุญรักษา
541220301
541240901
รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
มค / 20-01-11
541220301
321
2720790
นางสาว วิมลพร พวงประเสริฐ
541220301
541240901
รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
มค / 20-01-11
541220301
322
2720791
นางสาว วีณา บุญนนิยม
541220801
541242301
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มค / 20-01-11
541220801
323
2720792
นาย วีรยุทร มีสุข
541234501
541242301
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มค / 20-01-11
541234501
324
2720793
นางสาว ปรารถนา จันทร์วัฒน์
541234501
541242301
รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
มค / 20-01-11
541234501
325
2720794
นางสาว วิภาดา ทองสัมฤทธิ์
541240901
541220301
โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"
มค / 20-01-11
541240901
326
2720795
นางสาว เพชรรัตน์ เจริญสุข
541220801
โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"
มค / 20-01-11
541220801
327
2720796
นางสาว ทัศนีย์ นักเพียร
541220801
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
มค / 20-01-11
541220801
328
2720797
นาย อาณัติ เงินบาท
541230401
541232501
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541413901
329
2720798
นาย มงคล เครือเมฆ
541240901
541221801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541240901
330
2720799
นาย วรนาถ สว่างคำ
541232501
541254401
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541232501
331
2720800
นาย วิภู สุขยิ่ง
541232501
541240601
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มค / 20-01-11
541232501
332
2720801
นาย อลงกรณ์ สุขัมศรี
542240501
542240901
รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
มค / 20-01-11
542240501
333
2720802
นาย เริงศักดิ์ เล็กน้อย
541253901
541254501
รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 20-01-11
541253901
334
2720803
นาย อภิสิทธิ์ นิลอุบล
541253901
541254501
รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 20-01-11
541253901
335
2720805
นางสาว สุภาพร ทับยาง
541220301
รร.เทพมงคลรัษี
มค / 20-01-11
541220301
336
2720807
นาย พุธชัย ช่วยบำรุงวงศ์
541230401
541220301
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541230401
337
2720808
นาย วิศรุต บุญเลิศ
541230501
541230401
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541230501
338
2720809
นาย ทัศนัย ไพบูลย์ศิริ
541230501
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541230501
339
2720810
นาย บพิตร ตันสูงเนิน
541230501
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541230501
340
2720811
นาย เตชินท์ พลีเพื่อชาติ
541232501
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 20-01-11
541232501
341
2720812
นางสาว กาญจนา สุปัญญา
541220801
541221701
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
มค / 21-01-11
541220801
342
2720813
นางสาว ศิรินภา สร้อยสุวรรณ
541220801
541221801
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
มค / 21-01-11
541220801
343
2720814
นางสาว สาวิตรี สวัสดิ์นทีทอง
541220801
541242301
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
มค / 21-01-11
541220801
344
2720815
นางสาว ชนาภา เผ่ากัณหา
541220801
541221801
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
มค / 21-01-11
541220801
345
2720816
นางสาว สุขาดา กองแก
541240502
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541240502
346
2720817
นาย สถาพร สงบจิต
542220801
542220301
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มค / 21-01-11
542220801
347
2720818
นาย อนุชิต ศรีวงษ์ไชย
542220801
542220301
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มค / 21-01-11
542220801
348
2720820
นางสาว มยุรา ทองเปราะ
541220801
541240501
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 21-01-11
541220801
349
2720821
นางสาว มยุรา ทองเปราะ
541220801
541240501
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 21-01-11
350
2720822
นาย โชคดี รักใส
541221701
541242001
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 21-01-11
541221701
351
2720825
นาย วัชระพงษ์ พึ่งไทย
541230401
541220301
โรงเรียนเทพมงคงรังษี
มค / 21-01-11
541230401
352
2720826
นางสาว สุภัทรศยา ศุทธอุดม
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
353
2720827
นางสาว อัมรินทร์ วิไลเกษม
541241101
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
354
2720828
นางสาว วลัยภรณ์ ติณภูมิ
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
355
2720829
นางสาว ลักษมี พลเสน
541241101
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
356
2720830
นางสาว ภัทรธิมากร ปุณณะการี
541241101
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
357
2720831
นางสาว นภาพร ปลีพะริบ
541241101
541220801
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
358
2720832
นางสาว ลักษณ์ศิกา ศุทธอุดม
541241101
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
359
2720833
นางสาว สุธินันท์ ด้วงปลี
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
360
2720834
นางสาว กรรณภิรมย์ บุตรดา
541241101
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
361
2720835
นางสาว อาจรีย์ เซียวสุรัตน์
541241101
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
362
2720836
นางสาว ธัญลักษณ์ แสนสุข
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 21-01-11
541241101
363
2720838
นางสาว ประกายดาว บุญอู่
541240901
541241101
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 21-01-11
541240901
364
2720839
นาย เอกชัย
541230401
541232501
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 21-01-11
541230401
365
2720840
นาย สมบัติ ธีระปกรณ์
541232501
541234501
ร.ร.บ้านห้วยมาลัย
มค / 21-01-11
541232501
366
2720841
นางสาว แพรพิมพ์ สุทธิบานเย็น
541220801
541241101
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 22-01-11
541220801
367
2720842
นางสาว วรพร ขัมภรัตน์
541220801
541241101
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 22-01-11
541220801
368
2720843
นาย วุฒิชัย อมรเวช
541220801
541220301
เทพมงคลรังษี
มค / 22-01-11
541220801
369
2720844
นาย สุบิน ปุ้ยฟักเจริญ
541220801
541220301
เทพมงคลรังษี
มค / 22-01-11
541220801
370
2720846
นาวสาว เพชรรัตน์ ถึงจอหอ
541220301
541220801
อุดมสิทธิศึกษา
มค / 23-01-11
541220301
371
2720847
นางสาว ลลิตา ทองบุตร
541240902
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 23-01-11
541240902
372
2720848
นางสาว สายพิน คล้ายเงิน
541240902
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 23-01-11
541240902
373
2720849
นางสาว จุรีย์ นิลเพชร
541240902
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 23-01-11
541240902
374
2720851
นางสาว สุนิสา ชุ่มอ่วม
543240602
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 24-01-11
543240602
375
2720852
นางสาว สุนิสา อรุณ
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 24-01-11
543240502
376
2720853
นางสาว วิลาสินี แช่มพุกพันธุ์
543240501
543240901
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 24-01-11
543240501
377
2720854
นางสาว จิราวรรณ นวมทอง
543240901
543241101
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 24-01-11
543240901
378
2720855
นาย นิติชัย สุขเจริญ
543240901
กศน.
มค / 24-01-11
543240901
379
2720856
นางสาว นุจรี พลายละหาร
543240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 24-01-11
543240602
380
2720857
ร.ท. สถาพร กลีบเมฆ
543240901
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มค / 24-01-11
543240901
381
2720858
นางสาว วจนสร ไสยะหุต
541221701
ร.ร.กาญจนานุเคระห์
มค / 24-01-11
541221701
382
2720860
นางสาว จิราภา จำเนียร
541220801
541220301
กศน.
มค / 24-01-11
541220801
383
2720862
นาย วิลาศ เซี่ยงเห็น
542240501
542240901
ร.ร.ดรุณาราชบุรีพณิชยการ
มค / 24-01-11
542240501
384
2720863
นางสาว ชนุดา วิเชียรชัย
541241101
541220301
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 24-01-11
541241101
385
2720864
นาย โทน มณีตะมะกุล
541220301
541242301
ร.ร.บัวปากท่าวิทยา
มค / 24-01-11
541220301
386
2720865
นาย คณนาถ แสนมิตร
541242401
541221701
ร.ร.ประชามงคล
มค / 24-01-11
541242401
387
2720866
นาย เสกสรร นำเรือง
541220301
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 25-01-11
541220301
388
2720867
นาย กัณฑพัฒน์ ถิ่นผาสุวรรณ
541232501
541234501
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541232501
389
2720868
นาย อดิศร อุดมพวก
541232501
541234501
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541232501
390
2720869
นางสาว ธิดากานต์ โสภณ
541240902
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541240902
391
2720870
นางสาว กมลชนก ไผ่ล้อม
541240902
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541240902
392
2720871
นาย ศักดา สระทองยอด
541240902
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541240902
393
2720872
นางสาว พานทิพย์ ภู่เกตุ
541220801
541242401
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มค / 25-01-11
541220801
394
2720873
นางสาว จันทิมา แซ่จ๊ง
541240501
541240901
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 25-01-11
541240501
395
2720874
นางสาว รัตน์วดี คล่องจิตต์
541220801
541220301
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มค / 25-01-11
541220801
396
2720875
นาย ธนวัฒน์ สีแสด
541220301
541230401
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
มค / 25-01-11
541220301
397
2720876
นาย ประณต จะแจ้ง
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มค / 25-01-11
541253901
398
2720877
นางสาว ดานาว มารศรี
541241101
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 25-01-11
541241101
399
2720878
นางสาว ชนิดา เที่ยงตรง
541241101
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 25-01-11
541241101
400
2720879
นาย รณสิทธิ์ เลาหโชติ
541232501
541241101
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มค / 25-01-11
541232501
401
2720880
นางสาว สาวิตรี ทองนุ่ม
541240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 26-01-11
541240902
402
2720882
นางสาว กฤตพร วิเศษสิงห์
542254401
542220801
กศน อ.เมือง
มค / 26-01-11
542254401
403
2720883
นางสาว ปวีณา ลัดดากุล
542254401
542242001
วิสุทธรังษี
มค / 27-01-11
542254401
404
2720884
นาย มนตรี จันทร์บาง
541254401
541234501
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 27-01-11
541254401
405
2720885
นาย ธีรเดช สงวนพันธ์
541254401
541232501
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 27-01-11
541254401
406
2720886
นาย คณิต ทองเกิด
541220801
541254401
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มค / 27-01-11
541220801
407
2720888
นางสาว อุษา แสงจัน
541221701
541242001
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
มค / 27-01-11
541221701
408
2720889
นางสาว ปรียานุช ล่องลอย
541240901
541241101
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มค / 27-01-11
541240901
409
2720890
นางสาว สาวิตรี ครุฑวงค์
541234501
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 28-01-11
541234501
410
2720891
นางสาว พรสวรรค์ ฝักบัว
541232501
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 28-01-11
541232501
411
2720892
นางสาว สุภาภรณ์ ญาตินิยม
541221701
541232501
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
มค / 28-01-11
541221701
412
2720893
นางสาว เตือนจิต กัณสูตร
541240501
541230201
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มค / 28-01-11
541240501
413
2720894
นางสาว รสนีย์ รจนัย
541232501
รร.ตูมพิทยานุสรณ์
มค / 28-01-11
541232501
414
2720895
นาย ภาณุพันธ์ ปั้นทองคำ
542240901
542240601
วิทยาลัยกาญอาชีพกาญจนบุรี
มค / 29-01-11
542240901
415
2720896
นางสาว พัชรีภรณ์ ไผ่ล้อม
541240501
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มค / 29-01-11
541240501
416
2720898
นางสาว วราวรรณ เหมือนเทียน
541240501
541230201
รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
มค / 29-01-11
541240501
417
2720899
นางสาว จุฑามาศ น้อยบัวงาม
541230501
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์
มค / 30-01-11
541230501
418
2720900
นางสาว ธารารัตน์ สุนทรวิภาค
543240502
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 30-01-11
543240502
419
2720901
นางสาว เมวิกา เกตุนิธี
543240502
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 30-01-11
543240502
420
2720902
นางสาว เกศจิรา ฉะอ้อน
543240502
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 30-01-11
543240502
421
2720903
นางสาว ศศิธร ปุ่นเจริญ
543240502
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 30-01-11
543240502
422
2720904
นางสาว สุชาวดี ศรีโปฎก
543240502
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มค / 30-01-11
543240502
423
2720905
นางสาว รุ่งทิวา มิ่งพูล
543240502
สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 30-01-11
543240502
424
2720906
นางสาว ศุภวรรณ หงษ์เวียงจันทร์
543240502
สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มค / 30-01-11
543240502
425
2720907
นางสาว รัตติยา ถิ่นกาญจน์วัฒนา
541241101
วิสุทธรังษี
มค / 30-01-11
541241101
426
2720908
นางสาว เพ็งพรรณ เกิดอ่ำ
542240601
ร.ร.สวนแตงวิทยา
มค / 30-01-11
542240601
427
2720909
นางสาว สุกัญญา งามศิริ
542240502
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 30-01-11
542240502
428
2720910
นางสาว ภาวิณี ทองอินทร์
541242401
541220201
วอศ.กาญจนบุรี
มค / 30-01-11
541242401
429
2720911
นาย วีรวัฒน์ ขุนไม้งาม
543220801
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
มค / 31-01-11
543220801
430
2720912
นางสาว ชาลิสา ไทยประเสริฐ
543240902
543241101
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
มค / 31-01-11
543240902
431
2720913
นางสาว สุวรรณี เอี่ยมเมือง
543240601
543240902
กศน.อำเภอดอนเจดีย์
มค / 31-01-11
543240601
432
2720914
นาย อาคม ถิ่นหนองจอก
543220301
543220801
ร.ร.หรรษาสุจินต์วิทยา
มค / 31-01-11
543220301
433
2720915
นาย เข้ม แก้วเขียว
541254401
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มค / 31-01-11
541254401
434
2720916
นาย เนรุวัฒน์ วรรณกิ่ง
541254401
กศน.
มค / 31-01-11
541254401
435
2720917
นาย ศกิจแสง สังขสุวรรณ
542220301
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
มค / 31-01-11
542220301
436
2720918
นางสาว กรรณิการ์ พิกุลแก้ว
541220301
กศน.
มค / 31-01-11
541220301
437
2720922
นาย เอกพงษ์ คงศิริ
541240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 01-02-11
541240502
438
2720923
นาย วัฒนา เกิดประดับ
541254401
541253901
โรงเรียนประชามงคล
กพ / 01-02-11
541254401
439
2720924
นาย ยุทธนา โพธิ์ทอง
541254401
541253901
ยุทธนา โพธิ์ทอง
กพ / 01-02-11
541254401
440
2720925
นาย จักรกฤษณ์ วงษ์วิจารณ์
541220301
541220901
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กพ / 01-02-11
541220301
441
2720927
นาย นฤเบศ ชัยเฉลียว
541253901
541220301
ร.ร.วิสุทธรังษี
กพ / 01-02-11
541253901
442
2720928
นาย ณัฐวุฒิ กลั่นบุศย์
541240901
541234501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 01-02-11
541240901
443
2720929
นางสาว เสาวลักษณ์ สว่างเนตร
541240501
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 01-02-11
541240501
444
2720930
นางสาว ภคินี ปุยทอง
541240501
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กพ / 01-02-11
541240501
445
2720931
นางสาว มุทิตา คงเพชรศักดิ์
541232501
541234501
กาญจนานุเคราะห์
กพ / 02-02-11
541232501
446
2720933
นางสาว กมลชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
541232501
541221701
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กพ / 02-02-11
541232501
447
2720934
นางสาว ณัฐฎนันท์ คงโนนกอก
541240901
541242001
กาญจนานุเคราะห์
กพ / 02-02-11
541240901
448
2720935
นาย ธีรยุทธ ปลีบุตร
541232501
541240501
พนมทวนชนูปถัมภ์
กพ / 02-02-11
541232501
449
2720936
นาย สันติ ทะสม
541220301
541220801
ร่มเกล้า
กพ / 02-02-11
541220301
450
2720937
นางสาว ณัฏฐภรณ์ ดำโรงพงษ์
541220801
541234501
ร่มเกล้า
กพ / 02-02-11
541220801
451
2720938
นาย สัพฑล เหมือนมี
541220301
541220801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 02-02-11
541220301
452
2720939
นางสาว จิตตราภา ทับทรวง
541220301
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
กพ / 02-02-11
541220301
453
2720941
นาย อาทิตย์ รวบรวม
541253901
541254501
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กพ / 03-02-11
541253901
454
2720942
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปานเกิด
542240501
542240901
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
กพ / 03-02-11
542240501
455
2720943
นาย ศุภชัย สาเล็ก
541220801
541232501
รร.อุดมสิทธิศึกษา
กพ / 03-02-11
541220801
456
2720945
นางสาว วิภาวดี ต้นเนียม
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 03-02-11
541240502
457
2720946
นางสาว จีรวรรณ เหรียญทอง
541232501
541220801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 03-02-11
541232501
458
2720947
นางสาว วรกาญจน์ เรียงรวบ
541234501
541414001
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
กพ / 03-02-11
541234501
459
2720948
นางสาว รัตติยาภรณ์ เตชะ
541241101
541220301
กศน.
กพ / 04-02-11
541241101
460
2720949
นางสาว จิราวรรณ ศรีสุวรรณ
541241101
วิทยาอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 04-02-11
541241101
461
2720950
นาย ตันยู บันลือถนิตสกุล
541230501
ุสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
กพ / 04-02-11
541230501
462
2720951
นาย คนสันต์ คำอ้าย
541230501
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
กพ / 04-02-11
541230501
463
2720952
นาย พิชิต เพ็ชรทอง
541230401
โรงเรียนประชามงคล
กพ / 04-02-11
541230401
464
2720953
นาย สุทธิพงษ์ บุญญาเจริญกุล
541230401
โรงเรียนประชามงคล
กพ / 04-02-11
541230401
465
2720954
นาย กิตติพันธ์ เชื้อเถาว์
541254401
541220201
ไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 04-02-11
541254401
466
2720955
นางสาว บงกช จันทรวงศ์
541240901
541220801
ร.ร.วิสุทธรังษี
กพ / 05-02-11
541240901
467
2720956
นางสาว มุจลินท์ ก้อนทอง
542240501
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กพ / 05-02-11
542240501
468
2720957
นางสาว กวิตา บุญญานุรักษ์
541240901
541240502
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 05-02-11
541240901
469
2720958
นาง นุชรินทร์ แก้วดี
542240502
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กพ / 05-02-11
542240502
470
2720959
นางสาว อัษดี มั่นคง
541220801
541220301
กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี
กพ / 05-02-11
541220801
471
2720960
นางสาว ศิริพร ชวดเค็น
541241101
541240601
วอศ.กาญจนบุรี
กพ / 05-02-11
541241101
472
2720961
นางสาว เบญจวรรณ สระทองตัน
541241101
ด่านมะขามเตี้ยวิทยา
กพ / 06-02-11
541241101
473
2720962
นาย โสภณ ดิษฐ์กระจัน
543220801
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย
กพ / 06-02-11
543220801
474
2720963
ส.ต. อรรคพล ประชุมพล
542220801
542220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กพ / 06-02-11
542220801
475
2720964
นางสาว รัชนี ฮกง้วน
542220801
542220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กพ / 06-02-11
542220801
476
2720965
นางสาว กิติยาภรณ์ ทองยาแสงสี
541240501
541241101
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
กพ / 07-02-11
541240501
477
2720966
นางสาว สุพัตตรา บุญดี
541240901
ร.ร.อู่ทอง
กพ / 07-02-11
541240901
478
2720967
นางสาว ทับทิม ชีพนุรัตน์
541241101
541240901
ร.ร.สวนแตงวิทยา
กพ / 07-02-11
541241101
479
2720968
นางสาว ฉันทนา เคนมา
541241101
541240901
ร.ร.สวนแตงวิทยา
กพ / 07-02-11
541241101
480
2720969
นางสาว ชินากร ปิโย
541220801
541234501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 07-02-11
541220801
481
2720970
นาย ภาคภูมิ ชื่นสมจิตต์
543220801
กศน.สุพรรณบุรี
กพ / 07-02-11
543220801
482
2720971
นาง เกตุรัตน์ พงษ์เสาวคนธ์
543240501
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กพ / 07-02-11
543240501
483
2720972
นางสาว ศรัณย์ภัทร พุ่มจันทร์
541220801
541220301
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.เมืองกาญจนบุรี
กพ / 07-02-11
541220801
484
2720973
นางสาว วันณภา ฉิมวัย
541240501
541240901
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กพ / 07-02-11
541240501
485
2720974
นางสาว สิริโสม จุ้ยพันธ์
541240501
541240602
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กพ / 07-02-11
541240501
486
2720975
นางสาว นภัสวรรณ พิทักษ์หงษ์สา
541220801
541220301
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กพ / 07-02-11
541220801
487
2720976
นางสาว ชุติกาญจน์ ราชมนตรี
541254401
อาชีวกาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541254401
488
2720977
นางสาว กมลวรรณ เฉลิมสาร
541240601
541242301
อาชีวกาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541240601
489
2720978
นางสาว พิมพ์พิไล พุทธคุณ
541254401
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541254401
490
2720979
นาย ธนายุทธ ดิษยวณิช
541220801
541220301
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541220801
491
2720980
นาย พิษณุ ปิ่นทอง
541220801
541220301
โรงเรียนเทพศิรนทร์ ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541220801
492
2720981
นางสาว ชวาลา นุชผักแว่น
541220801
541230201
โรงเรียนไทยโยคมณีกาญจน์วิทยา
กพ / 08-02-11
541220801
493
2720982
นางสาว วันใหม่ มาลัยติด
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541220801
494
2720983
นางสาว สุภาพร สมัยนิยม
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541220801
495
2720984
นางสาว ชุติกาญจน์ ทรงศรีสวัสดิ์
541220801
541220301
อาชีวกาญจนบุรี
กพ / 08-02-11
541220801
496
2720985
นางสาว บุญจิรา จันทรมงคล
542220301
542242001
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 09-02-11
542220301
497
2720986
นางสาว บัวแก้ว ทองผาเสาวภา
542220301
542242001
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 09-02-11
542220301
498
2720987
นาย สมพงษ์ หิรัญยะกุล
541220801
541240901
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
กพ / 09-02-11
541240901
499
2720988
นาย สรรค์พจน์ พ่วงพนัคฆ์
541220801
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กพ / 09-02-11
541220801
500
2720989
นาย สันติพงษ์ จันขุนทด
541234501
541254401
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กพ / 09-02-11
541234501
501
2720990
นาย ศราวุฒิ กัณทา
541253901
541230401
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กพ / 11-02-11
541253901
502
2720991
นาย กนกศักดิ์ อุทัยฉาย
541254401
โรงเรียนประชามงคล
กพ / 11-02-11
541254401
503
2720992
นางสาว มินตรา เชื้อรอด
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 11-02-11
541254401
504
2720994
นาย สุริยา พุ่มพวง
542220801
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 11-02-11
542220801
505
2720995
นาย อนวิต ธิติภานุธรรม
541253901
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
541253901
506
2720996
นาย ปกรณ์ จันทร์เพชร
541253901
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
541253901
507
2720997
นาย วิชัย อินทรกุล
542254401
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
542254401
508
2720998
นาง กฤติกา เปลี่ยนขำ
542220801
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
กพ / 12-02-11
542220801
509
2720999
สิบตรี ธีรพงษ์ เรือนคำ
542220801
542254401
โรงเรียนเลลางค์นคร
กพ / 12-02-11
542220801
510
2721000
สิบตรี ชลันธร แจ่มกลิ่น
542220801
542254401
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
กพ / 12-02-11
542220801
511
2721001
นางสาว นพวรรณ หวังข้อกลาง
541221801
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
541221801
512
2721002
นางสาว นลิดา พรมประสิทธิ์
541221801
541220801
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
กพ / 12-02-11
541221801
513
2721003
นาย อานนท์ สิริฤกษ์
541220801
541220301
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กพ / 12-02-11
541220801
514
2721004
นางสาว พรฤทัย สอนใจ
541240501
541240901
โรงเรียนบ่อพลายรัชดาภิเษก
กพ / 12-02-11
541240501
515
2721005
นางสาว รัตติยา แผนสมบูรณ์
541221701
541240501
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กพ / 12-02-11
541221701
516
2721006
นางสาว สุชาดา บุญสุขแสง
541230801
541220801
ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กพ / 12-02-11
541230801
517
2721007
นางสาว จิราภรณ์ แก้วอิน
541240501
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
541240501
518
2721008
นางสาว กวิณนา มะลิวัลย์
541240501
541220801
ร.ร.เทพมงคลรังษี
กพ / 12-02-11
541240501
519
2721009
นางสาว ประภัสสร กองป้อง
541240501
541220301
ร.ร.เทพมงคลรังษี
กพ / 12-02-11
541240501
520
2721010
นางสาว กันธิมา สายมี
541240501
541240901
ร.ร.เทพมงคลรังษี
กพ / 12-02-11
541240501
521
2721011
นาย คมกริช ไชยทรัพย์
541240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 12-02-11
541240602
522
2721012
นาย นิรันต์ ดอกแก้ว
541232501
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
กพ / 13-02-11
541232501
523
2721013
นางสาว อังคณา สังฆะโต
543220801
543220301
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กพ / 13-02-11
543220801
524
2721014
นางสาว ศิริพร ศรีเปล่ง
543220801
543220301
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กพ / 13-02-11
543220801
525
2721015
นางสาว ภารดา แสงจันทร์ฉาย
543220801
543220301
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
กพ / 13-02-11
543220801
526
2721016
นางสาว ณภัทร์สนัน เพ็ชรขุนทด
543240902
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส
กพ / 13-02-11
543240902
527
2721017
นางสาว สุวพัชร การะเกตุ
543220801
กศน.
กพ / 13-02-11
543220801
528
2721018
นางสาว ณัฐฐิชา ใจดี
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 13-02-11
543240502
529
2721019
นางสาว เมธาวี มีเพ็ชร
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 13-02-11
543240502
530
2721020
นางสาว สายชล ศรีเหรา
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 13-02-11
543240502
531
2721021
นางสาว พรพรรณ ผิวอ่อนดี
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 13-02-11
543240502
532
2721022
นางสาว วันดี ชูก้าน
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 13-02-11
543240502
533
2721023
นาย มานพพร ชื่นกรมรักษ์
541220901
541230401
ร.ร.เทศบาล 5
กพ / 13-02-11
541220901
534
2721024
นางสาว เมรารินทร์ เซียวสุรัตน์
541220801
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 13-02-11
541240601
535
2721025
นางสาว ตุลาพร ทับทิมใส
541230501
541232801
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
กพ / 13-02-11
541230501
536
2721026
นาย จินวัฒน์ ขจรศรี
542254401
วอศ.กาญจนบุรี
กพ / 13-02-11
542254401
537
2721027
นาย มนตรี พิมพ์เหม
543240901
543220301
บรรหารแจ่มใสวิทยา
กพ / 14-02-11
543240901
538
2721028
นางสาว เจนจิรา คล้ายสุบรรณ
543241101
543240501
ร.ร.บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์
กพ / 14-02-11
543241101
539
2721029
นางสาว ธันย์ชนก พวงทอง
541221701
541240901
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
กพ / 14-02-11
541221701
540
2721030
นาย อุกฤษฎ์ จันไทยจิตร์
543220801
ร.ร.สวนแตงวิทยา
กพ / 14-02-11
543220801
541
2721031
นาย วิรัตน์ ไทยลา
543220801
ร.ร.สวนแตงวิทยา
กพ / 14-02-11
543220801
542
2721032
นาย ภาณุวัฒน์ ใจเฟือย
541232501
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กพ / 14-02-11
541232501
543
2721033
นางสาว นิภา แจ่มยวง
541232501
541234501
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กพ / 14-02-11
541232501
544
2721034
นางสาว ปภัสสร สุวรรณคง
541220801
541221801
กศน.ดอนเจดีย์
กพ / 14-02-11
541220801
545
2721035
นางสาว วิภา เปลี่ยนราศรี
541220801
541221801
กศน.ดอนเจดีย์
กพ / 14-02-11
541220801
546
2721036
นาย วุฒิกร สีน้ำเงิน
541220801
541221801
กศน.ดอนเจดีย์
กพ / 14-02-11
541220801
547
2721037
นาย ประสิทธิ์ รัตนพันธุ์
541220801
541220301
สถาบันการศึกษาทางไกลกรุงเทพมหานคร
กพ / 14-02-11
541220801
548
2721038
นางสาว ณัฐชา บุญเฉย
541240501
โรงรียนกาญจนานุเคราะห์
กพ / 14-02-11
541240501
549
2721040
นางสาว สุดารัตน์ คงพาณิชย์ตระกูล
541240501
541242401
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
กพ / 15-02-11
541240501
550
2721041
นาย อนุภาพ บุญประกอบ
541221801
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคท
กพ / 15-02-11
541221801
551
2721042
นาย ปรเมศวร์ บุตรพิมพ์
541221701
541220801
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กพ / 15-02-11
541221701
552
2721043
นางสาว ขวัญชนก เต็กอวยพร
541220801
541241101
เทคโนฯบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กพ / 16-02-11
541220801
553
2721044
นาย ภมรพล ภมร
541220801
541220301
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
กพ / 16-02-11
541220801
554
2721045
นางสาว สุภาวัน ภู่ตระกูล
541232501
541220301
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 17-02-11
541232501
555
2721046
นางสาว ตุลยา พลราชม
541232501
541240901
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 17-02-11
541232501
556
2721047
นางสาว มุกดา ศิริวรรณโน
541241101
541220301
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 17-02-11
541241101
557
2721048
นาย อากร ชมสกุณี
541220801
541220301
ร.ร.เทพมงคลรังษี
กพ / 17-02-11
541220801
558
2721049
นาย สุบิน พรานไพร
542220801
542220301
กศน.อ.ห้วยกระเจา
กพ / 17-02-11
542220801
559
2721050
นางสาว กิตติยา เหล่าเขตกิจ
541234501
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 17-02-11
560
2721051
นางสาว กิตติญา เหล่าเขตกิจ
541234501
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 17-02-11
541234501
561
2721052
นางสาว สามินี ทองจีน
541242401
ร.ร.บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กพ / 19-02-11
541242401
562
2721053
นางสาว ปราณี อินสว่าง
543240902
วิทยาลัยเทคโนราชมงคลสุวรรณภูมิ
กพ / 20-02-11
543240902
563
2721054
นาย ธีรยุทธ สุวรรณ์
541220801
541242401
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
กพ / 20-02-11
541220801
564
2721055
นาย อิทธิชัย เทพวรรณ
541220901
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 21-02-11
541220901
565
2721056
นางสาว สุวรรณา กิมฮวดกุล
543240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กพ / 21-02-11
543240902
566
2721057
นางสาว ปาริชาติ สีเสวก
541242401
541242001
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
กพ / 21-02-11
541242401
567
2721058
นางสาว สุกัญญา พบลาภ
541220801
541240601
ศูนย์การศึกษานอกระบบ กาญจนบุรี
กพ / 21-02-11
541220801
568
2721059
นางสาว วีราภรณ์ ไชยมงคล
541220801
541240601
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
กพ / 21-02-11
541220801
569
2721060
นางสาว นิสาศิลป์ เทียมสังข์
541220801
541220301
โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กพ / 21-02-11
541220301
570
2721061
นางสาว ณัฐธิดา บุญพิทักษ์
541240901
541242401
กศน.
กพ / 21-02-11
541240901
571
2721062
นาย จีรศักดิ์ ยี่โถหุ่น
541253901
541254501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กพ / 22-02-11
541253901
572
2721064
นางสาว ปวีณา มีบำรุง
542240602
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
กพ / 22-02-11
542240602
573
2721065
นางสาว เบญจวรรณ เมืองนิล
541240901
541220801
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
กพ / 23-02-11
541240901
574
2721066
นางสาว อังคณา มณฑา
541240901
541220801
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
กพ / 23-02-11
541240901
575
2721067
นางสาว ธิดารัตน์ กิ่นคำ
541221801
541220801
ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา
กพ / 23-02-11
541221801
576
2721068
นางสาว แคลทลียา ต่วนศรีแก้ว
541240501
541242001
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
กพ / 23-02-11
541240501
577
2721069
นางสาว พรทิพย์ จันทร์ไพจิตย์
54224110
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
กพ / 23-02-11
54224110
578
2721070
นาย อานนท์ โพธิ์จริยา
541254401
541253901
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
กพ / 23-02-11
541254401
579
2721071
นาย วรรณชนะ ติเยาว์
541240501
การศึกษานอกโรงเรียน จ.กาญจนบุรี
กพ / 23-02-11
541240501
580
2721072
นางสาว ลัดดาวดี ทองศรี
541240501
541242001
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
กพ / 25-02-11
541240501
581
2721073
นางสาว เจนจิรา ปัญญาสิริพงศ์
542220301
542220801
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 25-02-11
582
2721075
นาย อาณัติ ทองสุข
541232501
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี
กพ / 25-02-11
541232501
583
2721076
นางสาว ศิรินทิพย์ ติเยาว์
541232501
541234501
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กพ / 25-02-11
541232501
584
2721077
นาย ภาคภูมิ ประกอบธรรม
541253901
541220301
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 25-02-11
541253901
585
2721078
นาย ธวัชชัย ศิริเลิศ
541232501
541240901
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กพ / 25-02-11
541232501
586
2721079
นางสาว เจนจิรา ปัญญาสิริพงศ์
542220301
542220801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
กพ / 25-02-11
542220301
587
2721080
นาย กลธร รวมยอด
541220301
541230401
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กพ / 25-02-11
541220301
588
2721081
นางสาว ญาศิรินทร์ เก็งสุวรรณ
541240902
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
กพ / 25-02-11
541240902
589
2721082
นางสาว อภิรดา ลิโมทัย
542220801
ร.ร.วิสุทธรังษี
กพ / 26-02-11
542220801
590
2721083
นาย เปรมชัย บุญวานิช
541221701
541242001
รร.วิสุทธรังษี
กพ / 26-02-11
541221701
591
2721084
นาย นที อยู่เอี่ยม
541220801
541220301
รร.วิสุทธรังษี
กพ / 26-02-11
541220801
592
2721085
นาย พงษ์นรินทร์ โพธิ์ล้อม
541232501
541240901
รร.วิสุทธรังษี
กพ / 26-02-11
541232501
593
2721086
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ
541254401
541414001
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
กพ / 26-02-11
541254401
594
2721087
นาย สถาพร เครืออยู่
541253901
541254401
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กพ / 26-02-11
541253901
595
2721088
นางสาว กมลวรรณ พลายละหาร
541230501
541232501
รร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
กพ / 26-02-11
541230501
596
2721090
นางสาว ปิยะวรรณ ปรึกษา
541220301
วอศ.กาญจนบุรี
กพ / 27-02-11
541220301
597
2721091
นางสาว พัชรี หอมสุวรรณ
541220301
ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
กพ / 27-02-11
541220301
598
2721092
นาย พรเจริญ สามหล้า
541220801
541220301
ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
กพ / 27-02-11
541220801
599
2721093
นาย เสรี รักษี
543240901
ร.ร.เลาขวัญราษฏร์บำรุง
กพ / 28-02-11
543240901
600
2721094
นาย วีรวัฒน์ มาลัย
543220801
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
กพ / 28-02-11
543220801
601
2721095
นางสาว สุนันทา สมัครรัฐกิจ
543241101
ร.ร.บรรหารแจ่มใส 5
กพ / 28-02-11
543241101
602
2721096
นาง ลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์
543241102
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กพ / 28-02-11
543241102
603
2721097
นางสาว พรพรหม เหลืองประมวล
543241102
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
กพ / 28-02-11
543241102
604
2721098
นางสาว อรวรรณ ปัญญาสิงห์
543220801
543240501
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
กพ / 28-02-11
543220801
605
2721099
นางสาว น้ำฝน สารสุวรรณ
543240501
543240901
ีร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
กพ / 28-02-11
543240501
606
2721100
นางสาว ศิวิมล สังกริด
543240501
543220301
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
กพ / 28-02-11
543240501
607
2721102
นาย พงศ์ณภัทร โชติช่วง
541232501
541234501
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชลบุรี
กพ / 28-02-11
541232501
608
2721103
นางสาว พิชญ์ชนก คงครุฑ
541240501
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
กพ / 28-02-11
541240501
609
2721105
นางสาว ธาริณี บุญมี
541240601
541242301
กศน.เขตดอนเมือง
กพ / 28-02-11
541240601
610
2721106
นาย จันดี ทิพย์โพธิ์เมือง
541254401
มัธยมวัดกลางโกสุม
มีค / 01-03-11
541254401
611
2721107
นางสาว อนุสรา นิลพงษ์
541240902
541242002
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 01-03-11
541240902
612
2721108
นาย ดงยู ยาง
541240501

มีค / 01-03-11
541240501
613
2721109
นางสาว ซีจิน ซอน
541240501

มีค / 01-03-11
541240501
614
2721111
นางสาว อุบลวรรณ ดวงโสมา
541230801
541220301
ร.ร.น้ำยืนวิทยา
มีค / 01-03-11
541230801
615
2721112
นาย เมธี สุนจิรัตน์
541234501
541220901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 01-03-11
541234501
616
2721113
นาย วุฒิชัย นิติวุฒิปกรณ์
541220901
541234501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 01-03-11
541220901
617
2721114
นาย เสกสรรค์ แก้วอัมพวา
541220801
541220901
รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มีค / 01-03-11
541220801
618
2721115
นางสาว ธิดารัตน์ พรานเจริญ
541230801
541242002
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 01-03-11
541242002
619
2721116
นางสาว ศิริเพ็ญ จำนงศรี
541230801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 01-03-11
541230801
620
2721117
นางสาว ศุจิมาน คานประเดิม
541240501
541240901
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มีค / 02-03-11
541240501
621
2721118
นางสาว จิรนันท์ พวงทอง
541230801
541234501
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
มีค / 02-03-11
541230801
622
2721119
นางสาว ศรุตา มากสาคร
541234501
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
มีค / 02-03-11
541234501
623
2721120
นางสาว สุนัน พุ่มมะลิ
541240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 02-03-11
541240602
624
2721121
นางสาว พรรณิภา เหล่าชิงลา
541221801
541242401
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
มีค / 02-03-11
541221801
625
2721122
นางสาว ศรัณพร เขียวเพชร
541221801
541242401
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
มีค / 02-03-11
541221801
626
2721123
นางสาว วรรณวิษา วุฒิเอก
542240902
วอศ.กาญจนบุรี
มีค / 02-03-11
542240902
627
2721124
นางสาว สาวิตรี จีนจันทร์
541240902
541240502
วิทยาการอาชีพอู่ทอง
มีค / 03-03-11
541240902
628
2721125
นางสาว ชลดา สุขเขียว
541234501
541232501
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 03-03-11
541234501
629
2721126
นางสาว ฐาปนีย์ บัวพวง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 03-03-11
541240502
630
2721127
นางสาว กรรณิการ์ เซี่ยงว่อง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 03-03-11
541240502
631
2721128
นางสาว สุภาพร บุญเชิด
541232501
541220301
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา
มีค / 03-03-11
541232501
632
2721129
นาย ชัชวิน ศรีวันพิมพ์
542254401
542240901
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
มีค / 03-03-11
542254401
633
2721130
นางสาว ดวงเพ็ญ สมบูรณ์
541240901
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
มีค / 04-03-11
541240901
634
2721131
นาย ฉัตรชัย พรหมชนะ
541220801
541253901
วิสุทธรังษี
มีค / 04-03-11
541220801
635
2721132
นางสาว จีรนันท์ ทองแท้
541240901
541220801
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 04-03-11
541240901
636
2721133
นางสาว หยาดฝน ขำคม
541240901
541220801
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 04-03-11
541240901
637
2721134
นางสาว ฐิติพร โชควัฒนรัตน์
541240501
541240901
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
มีค / 04-03-11
541240501
638
2721135
นางสาว ศศินันท์ เฮงเติม
542220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม
มีค / 04-03-11
542220801
639
2721136
นาย ประทีป
541221701
541240901
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 04-03-11
541240901
640
2721137
นาย ทักษ์ดนัย จูงวงษ์สุข
541220901
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 04-03-11
541220901
641
2721141
นางสาว เปรมกมล แสนสำราญทองผา
541240901
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
มีค / 05-03-11
541240901
642
2721142
นาย ประชา มณีสว่าง
541221801
541234501
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
มีค / 05-03-11
541221801
643
2721143
นางสาว น้ำผึ้ง รุ่งแจ้ง
542240901
54224110
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มีค / 05-03-11
542240901
644
2721144
นางสาว เกตศินี ทีปะสา
542220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 05-03-11
542220801
645
2721145
นางสาว นิตยา ทองระยับ
542240902
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
มีค / 05-03-11
542240902
646
2721146
นาย เฉลิมพล ฮึงวัฒนากุล
542220301
542240601
ศูนย์การศึกษานอกระบบ กาญจนบุรี
มีค / 05-03-11
542220301
647
2721147
นางสาว วรารัตน์ ราษฎรดี
541240502
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
มีค / 05-03-11
541240502
648
2721148
นางสาว ภาวิณี สาลีผล
543240901
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
มีค / 06-03-11
543240901
649
2721149
นาย ชลธี สุพัตร
543240901
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
มีค / 06-03-11
543240901
650
2721151
นางสาว ปราณี ปรางเทศ
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 06-03-11
543240502
651
2721152
นางสาว อิสรีย์ ศรีจันทร์
541240601
541242301
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 06-03-11
541240601
652
2721153
นางสาว นาตยา ฟองสายชล
541240601
541242301
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 06-03-11
541240601
653
2721154
นาย กฤตภพ สินธุฉ่ำ
54224110
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 06-03-11
54224110
654
2721155
นางสาว สุวดี สังข์ศรีแก้ว
542240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 06-03-11
542240902
655
2721156
นาย เดชาพล แม้นเดช
541234501
541230101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541234501
656
2721158
นางสาว จำปี โซลาตี้
543240901
543241101
กศน.
มีค / 07-03-11
543240901
657
2721159
นาย ระพีพัฒน์ อินทร์สุริวงค์
543240901
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
มีค / 07-03-11
543240901
658
2721160
นาย โสภณ ผลอุดม
542220801
โรงเรียน อบจ. กจ. (บ้านเก่าวิทยา)
มีค / 07-03-11
542220801
659
2721162
นาย นรินทร์ ศรีจันทร์
542220801
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
มีค / 07-03-11
542220801
660
2721163
นาย อัฐสินธุ์ ตัวมูล
541220801
541220301
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ฯ กาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541220801
661
2721164
นาย นพดล สวาททอง
541220301
541230401
วิสุทธรังษี
มีค / 07-03-11
541220301
662
2721165
นาย สันติภาพ ต่างใจ
541221801
541221701
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
มีค / 07-03-11
541221801
663
2721166
นางสาว สุรัตน์ สวัสดิ์นที
541220801
541221701
ร.ร.ประชามงคล
มีค / 07-03-11
541220801
664
2721168
นางสาว น้องแพร เขียวเปลื้อง
541220301
541220801
วอศ.กาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541220301
665
2721169
นางสาว น้องทิพย์ เขียวเปลื้อง
541220301
541220801
วอศ.กาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541220301
666
2721170
นางสาว อุษา เย็นจิต
541220301
541220801
วอศ.กาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541220301
667
2721171
นาย สุชาณัฐ นกจันทร์
541234501
541253901
ร.ร.บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มีค / 07-03-11
541234501
668
2721173
นาวสาว นันทิยา จักร์เครือ
541220301
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
มีค / 08-03-11
541220301
669
2721174
นางสาว จีรญา ทับท่าไม้
541220301
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
541220301
670
2721175
นาง ทองหนัก รักน้อย
542240502
โรงเรียนเทคโนโลยพลีพณิชยการ จ.ขอนแก่น
มีค / 08-03-11
542240502
671
2721176
นาย พิศณุ พรหมชนะ
542240902
542242002
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
542240902
672
2721177
นาย พัฒนพล จงประจิต
541254401
541254501
อ.บ.จ. กจ 1 (บ้านเก่าวิทยา)
มีค / 08-03-11
541254401
673
2721178
นาย คมสัน เบ็ญพาด
541254401
541254501
อ.บ.จ. กจ 1 (บ้านเก่าวิทยา)
มีค / 08-03-11
541254401
674
2721179
นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์
541220301
541220801
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 08-03-11
541220301
675
2721180
นางสาว เพ็ญแข ททองดอนเหมือน
541221801
541220801
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
มีค / 08-03-11
541221801
676
2721181
นางสาว แก้วศิริ ยิ้มแย้ม
542220301
กศน. พนมทวน กาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
542220301
677
2721182
นาย คุณากร ดีสวาท
542254401
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
542254401
678
2721183
นางสาว นิภาภรณ์ นิลอุบล
541242401
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
541242401
679
2721184
นางสาว วิจิตรา เมืองสอาด
541242401
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 08-03-11
541242401
680
2721185
นาย จีรศักดิ์ แดงสุวรรณ
541220301
541240601
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 08-03-11
541220301
681
2721186
นาย กมล เที่ยงธรรม
541220801
541254401
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
มีค / 08-03-11
541220801
682
2721187
นาย กฤษณะ โตแก้ว
542220801
542220301
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
มีค / 08-03-11
542220801
683
2721188
นาย อนันต์ จงใจภักดิ์
541221801
541240501
ร.ร.สองพี่น้องวิทยา
มีค / 09-03-11
541221801
684
2721189
นางสาว สุธาวัลย์ เทพกำเหนิด
541230501
541232501
ร.ร.นราธิวาส
มีค / 09-03-11
541230501
685
2721190
นาย จักราวุธ พานแก้ว
541220801
ร.ร.ดรุณากาญจนบุรี
มีค / 09-03-11
541220801
686
2721191
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชรดี
542220301
542240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 09-03-11
542220301
687
2721193
นางสาว พัชริดา บ่อทรัพย์
541240601
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
มีค / 09-03-11
541240601
688
2721196
นาย สมเกียรติ มาบุตร
541220301
541220801
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
มีค / 09-03-11
541220301
689
2721197
นางสาว ปิยะภรณ์ ประกอบธรรม
541220801
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
มีค / 10-03-11
541220801
690
2721200
นาง อมรรัตน์ สกุลสุข
542240902
ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม
มีค / 10-03-11
542240902
691
2721201
นาย วราวุฒิ สาเฉย
541254401
541232501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 10-03-11
541254401
692
2721202
นาย อดุลย์ ใบเตย
541220301
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
มีค / 10-03-11
541220301
693
2721203
นางสาว ประภาศิริ พลายมี
541240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 10-03-11
541240902
694
2721204
นางสาว คิรินทร์ ลิ้มโพธิ์ทอง
541240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 10-03-11
541240902
695
2721205
นาย วัฒิอิทธิ์ อรุณธนารัชฎ์
541234501
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มีค / 11-03-11
541234501
696
2721206
นางสาว นีรนาท
541220801
541221801
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
มีค / 11-03-11
541220801
697
2721207
นางสาว จิราภา ยิ้มแย้ม
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
698
2721208
นางสาว ธิติมา สอนนา
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
699
2721209
นางสาว โศรยา ศรีเจริญ
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
700
2721210
นางสาว ราณี ทองประดับ
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
701
2721211
นางสาว ระเบียบ สินประลู
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
702
2721212
นางสาว วิลาวัณย์ ไกรสร
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
703
2721213
นางสาว ธาวิตา อินชา
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541240902
704
2721214
นางสาว สุนิศา นิยมสุข
541220801
541241101
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 11-03-11
541220801
705
2721216
นาย วัชรินทร์ เครือเมฆ
541220801
541220301
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
มีค / 11-03-11
541220801
706
2721217
นางสาว ศิรินันท์ บุญมี
541220801
541220301
ร.รไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
มีค / 11-03-11
541220801
707
2721218
นาย อิสระ แจ่มสว่าง
541232501
541234501
โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541232501
708
2721219
นาย พิเชษฐ์ ศรีเรือน
541232501
541220801
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
มีค / 12-03-11
541232501
709
2721220
นางสาว นฤมล ถาวร
541232501
541234501
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541232501
710
2721221
นางสาว นุชลี สอาดนัก
542240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
542240502
711
2721222
นางสาว วาสนา มากบุญมา
541234501
541232501
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541234501
712
2721223
นางสาว กนกวรรณ ภาคภูมิ
541240902
ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541240902
713
2721224
นางสาว น้ำผื้ง สืบดา
541240902
ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541240902
714
2721225
นางสาว ศุภรดา ทวีบุญ
541240501
541220301
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 12-03-11
541240501
715
2721227
นางสาว กิตติญา เหล่าเขตกิจ
541254401
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 12-03-11
541254401
716
2721228
นาย รัฐไกร วิริยพัตร
543240901
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
มีค / 13-03-11
543240901
717
2721229
นางสาว บุศรา จันทร์ตรี
543240501
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
มีค / 13-03-11
543240501
718
2721231
นาย ชัยมนัญก์ อัตระวินท์ธัญญา
543240901
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
มีค / 14-03-11
543240901
719
2721232
นาย บุญชรัศมิ์ ณัฐอภิพิมพ์
543240501
543240901
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
มีค / 14-03-11
543240501
720
2721233
นางสาว สุธีรา ศิริทัศนากุล
543240501
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มีค / 14-03-11
543240501
721
2721234
นาย วงศกร มะนะกุล
543240901
543240601
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
มีค / 14-03-11
543240901
722
2721235
นาย ธนากร ศรีสมุทร
543240902
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 14-03-11
543240902
723
2721236
นางสาว สิริวัฒนา เทพพงษ์
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 14-03-11
543240502
724
2721237
นาย รุ่งทิวา บุญนาค
541254401
541220901
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
มีค / 14-03-11
541254401
725
2721238
นาย ชัยศิริ ละเจริญ
541240901
541254401
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541240901
726
2721239
นางสาว วันทนา ปทุมสูติ
541240601
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541240601
727
2721240
นางสาว อำพร ชาวไทย
541240601
541240901
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541240601
728
2721241
นาย ธีรภัทร สัตย์ซื่อ
541234501
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 14-03-11
541234501
729
2721242
นาย วันชนะ ปิ่นตุรงค์
541220801
541220301
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 14-03-11
541220801
730
2721243
นาย วสันต์ ทับช้างไม้
541253901
541232501
พนมทวนชนูปถัมภ์
มีค / 14-03-11
541253901
731
2721244
นาย จักรกฤษณ์ บางโต
541253901
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541253901
732
2721245
นาย วีระพงษ์ พืชพันธุ์
541253901
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541253901
733
2721246
นาย ไมตรี นุรักษ์
541253901
541220301
ร.ร.เทคโนโลยีกาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541253901
734
2721247
นางสาว พัชรี ยิ่งมี
541232501
541240901
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 14-03-11
541232501
735
2721248
นางสาว ขนิษฐา บัวเผื่อน
541240901
541230101
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีค / 14-03-11
541240901
736
2721249
นาย วิศรุต เหลืองสดใส
541240601
541240901
โรงเรียนวิสุทรังษี
มีค / 14-03-11
541240601
737
2721250
นางสาว กานดา บูชา
541220301
541240601
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
มีค / 14-03-11
541220301
738
2721251
นางสาว จิตรา เหลือมตระกูล
541220301
541240601
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
มีค / 14-03-11
541220301
739
2721253
นางสาว ณัฐวดี วงษ์สม
541240901
541242001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 14-03-11
541240901
740
2721254
นางสาว กรรณิกา ชุ่มเกษร
542240501
542240901
ร.ร.กา๗จนานุเคราะห์
มีค / 14-03-11
542240501
741
2721255
นาย ธวัชชัย ใหญ่ยิ่ง
541220301
541221701
ร.ร.บางลี่วิทยา
มีค / 15-03-11
541220301
742
2721256
นางสาว ภัทราพร หมดทุกข์
541240901
541220801
เทพมงคลรังษี
มีค / 15-03-11
541240901
743
2721257
นางสาว สุภัทชา เลิศสกุลวงษ์
542240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 15-03-11
542240902
744
2721258
นางสาว กฤษณพร คชวัตร
542240901
ศูนย์การศึกษานอกระบบ กาญจนบุรี
มีค / 15-03-11
542240901
745
2721259
นางสาว วรรณวิสา เสน่ห์ชอบ
542240901
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน กาญจนบุรี
มีค / 15-03-11
542240901
746
2721260
นาย อนุชัย น้อยก้อม
541240901
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงกรรม
มีค / 15-03-11
541240901
747
2721261
นาย ปฐวี ลีลา
541220801
541220301
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
มีค / 15-03-11
541220801
748
2721262
นางสาว ดลยา กำแพงทอง
541220801
541220201
ร.ร.หนองรีประชานิมิต
มีค / 15-03-11
541220801
749
2721263
นางสาว ดาริน โสอุดร
541240602
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
มีค / 15-03-11
541240602
750
2721264
นางสาว จตุพร ดอนไพรบุญ
541242401
541240501
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 16-03-11
541242401
751
2721265
นางสาว นริศรา เสนาบุตร
541240901
541240501
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 16-03-11
541240901
752
2721266
นาย อัครเดช เชื้อรุ่ง
541220301
541220801
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีค / 16-03-11
541220301
753
2721267
นางสาว รัตน์ดาวรรณ สิงห์ศรี
541240902
541240901
ร.ร.อินทุภูติพิทยา
มีค / 16-03-11
541240902
754
2721268
นางสาว กรกมล ใบบัว
541230801
541240601
รร.กาญจนานุเคาระห์
มีค / 17-03-11
541230801
755
2721269
นาย อาทิตย์ ปรัษยาคม
54224110
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
มีค / 17-03-11
54224110
756
2721270
นาย ชำนาญ สายบัว
541254401
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
541254401
757
2721271
นางสาว วิลัยพร ชำนาญจิตต์
541220801
541220301
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 18-03-11
541220801
758
2721272
นาย พีรัช สอนพรม
541253901
541254401
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
541253901
759
2721273
นาย ณัฐวุฒิ เซี่ยงหลิว
541220301
541220801
ร.ร.พนมทวนขนูปถัมภ์
มีค / 18-03-11
541220301
760
2721274
นางสาว สุจิรารักษ์ ภูทรัพย์อุดม
542240501
วิทยาลัยสารพัดข่างกาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
542240501
761
2721275
นางสาว โสรญา ศรีชาวนา
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
541240502
762
2721276
นางสาว กาญจนา หลุกกูล
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
541240502
763
2721277
นาย วุฒิชัย นิติวุฒิปกรณ์
541234501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 18-03-11
541234501
764
2721278
นาย เสกสรร สามบุญเรือง
542240601
ร.ร.ดรุณากาญจนบุรี บริหารธุรกิจ
มีค / 19-03-11
542240601
765
2721279
นางสาว ณัฐติญา วุฒิวโรดม
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 19-03-11
541240601
766
2721280
นาย เกียรติศักดิ์ ขันขาว
541220301
541220801
ร.ร.อบจ.บ้านเก่า
มีค / 19-03-11
541220301
767
2721281
นาย อาชา มงคลสมัย
541220301
541220801
ร.ร.อบจ.บ้านเก่า
มีค / 19-03-11
541220301
768
2721282
นางสาว สุกัญญา จงประสานวงศ์
541240501
ร.ร.เทคโนโลยีสยาม
มีค / 19-03-11
541240501
769
2721283
นางสาว ภัทรลดา ไหมศรี
541230501
541234501
รร.กาญจนานุเคราะห์
มีค / 19-03-11
541230501
770
2721284
นาง จิตรา ล้ำเลิศ
542240602
มรภกาญจนบุรี
มีค / 19-03-11
542240602
771
2721285
นางสาว กุสุมา ซิบเข
542220301
กศน.ท่ามะกา
มีค / 20-03-11
542220301
772
2721286
นางสาว ไพลิน พุทธโอวาท
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 20-03-11
543240502
773
2721287
นางสาว ชไมพร จีนสุขแสง
543220801
543240901
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
มีค / 20-03-11
543220801
774
2721288
นางสาว ชนาภา ลิ้มสมบูรณ์
543240902
วิทยาลัยอาชีวสุรรณบุรี
มีค / 20-03-11
543240902
775
2721289
นางสาว สาวิตรี ถีระแก้ว
543220301
ร.ร.บางปลามัา "สูงสุมารผดุงวิทย์"
มีค / 20-03-11
543220301
776
2721290
นางสาว เบญมาภรณ์ แป้นเขียว
543240901
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
มีค / 20-03-11
543240901
777
2721291
นาย เมธี จะนุรัตน์
542220301
ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา
มีค / 20-03-11
542220301
778
2721292
นางสาว อุไรพร ชัยสีหา
542240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 20-03-11
542240502
779
2721295
นางสาว อรษา รอดภัย
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 20-03-11
541240502
780
2721296
นางสาว จุฑามาศ เขียวสีม่วง
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 20-03-11
541240502
781
2721297
นาย ปฏิญญา เหลืองอรุญ
543220801
ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม
มีค / 21-03-11
543220801
782
2721298
นาย ภูมิเมฆ ภิรมย์พิณ
543220801
ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
มีค / 21-03-11
543220801
783
2721299
นางสาว รัตนาวดี คุ้มปอง
543220801
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
มีค / 21-03-11
543220801
784
2721300
นาง ขวัญเมือง แก้วศรีงาม
543241101
543240901
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มีค / 21-03-11
543241101
785
2721301
นาย พนม รัศมี
543241101
กศน.อ.บางปลาม้า
มีค / 21-03-11
543241101
786
2721302
นางสาว นิสา ปิ่นศิริ
543241101
543240901
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
มีค / 21-03-11
543241101
787
2721303
นาง สาริสา ปาจันทร์
543240901
มรภ.กาญจนบุรี
มีค / 21-03-11
543240901
788
2721304
นางสาว กมลวรรณ เพิ่มพูล
543220301
543241101
กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี
มีค / 21-03-11
543220301
789
2721305
นางสาว จารุวรรณ แผนสมบูรณ์
543240501
ร.ร.อู่ทอง
มีค / 21-03-11
543240501
790
2721306
นาย วนัส นพศิริกุล
543240601
วิทยาลัยอาขีวศึกษาสุพรรณบุรี
มีค / 21-03-11
543240601
791
2721307
นางสาว มณีรัตน์ ยอดโสดา
541220301
541220801
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
มีค / 21-03-11
541220301
792
2721308
นางสาว สายใจ ชลิตาปริยาภัทร
541220301
541220801
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
มีค / 21-03-11
541220301
793
2721309
นางสาว ต้อย ชลฐิติวรดา
541220301
541220801
ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา
มีค / 21-03-11
541220301
794
2721310
นาย ศุภวัฒน์ มาก่อกูล
541220801
541220301
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 21-03-11
541220301
795
2721311
นางสาว วิมล มณีอินทร์
542240602
วอศ.กาญจนบุรี
มีค / 21-03-11
542240602
796
2721312
นางสาว ธารทิพย์ เซี่ยงฉิน
542240901
542240501
วิสุทธรังษี
มีค / 21-03-11
542240901
797
2721313
นาย กวีพัฒน์ กิตตาวุฒิ
541240901
541240601
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
มีค / 22-03-11
541240901
798
2721314
นาย อรรถพล เสนาะคำ
541220801
541240601
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีค / 22-03-11
541220801
799
2721315
นางสาว วิภาวรรณ์ ศรีวงศ์ไพบูลย์
542240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 22-03-11
542240502
800
2721316
นาย ณัฐวัตร ประชาฉาย
541220301
541220801
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 22-03-11
541220301
801
2721317
นางสาว ชนัญชิดา ภู่ประดิษฐ์
541240901
541220801
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 22-03-11
541240901
802
2721318
นางสาว ชรินรัตน์ เทวี
541240901
541220801
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
มีค / 22-03-11
541240901
803
2721319
นางสาว รัชนี ม่วงชื่น
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
มีค / 22-03-11
541240502
804
2721320
นางสาว รังสิมา แสวงทรัพย์
542240501
กศน. อำเภอเมือง
มีค / 23-03-11
542240501
805
2721321
นาย เอนก แช่มสุดชีพ
542220801
542242001
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีค / 23-03-11
542220801
806
2721322
นางสาว พัชรา ธนะฤกษ์
541220301
541240501
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กาญจนบุ
มีค / 23-03-11
541220301
807
2721323
นาย ชัชวาลย์ แซ่เล้า
542220801
กศน.พนมทวน
มีค / 23-03-11
542220801
808
2721324
นางสาว น้ำผึ้ง แจ่มแจ้ง
541220801
541220301
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
มีค / 24-03-11
541220801
809
2721325
นาย พิชิตชัย ขำหวาด
541232501
รร.วิสุทธรังษี
มีค / 24-03-11
541232501
810
2721326
นางสาว ณิชาภัชร คนแรงดี
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 24-03-11
541240502
811
2721327
นาย ปฐมพร หลิมปัญญา
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 24-03-11
541240502
812
2721328
นาย สราชัย พรหมทา
541242401
541242301
ร.ร.หนองหงส์พิทยาคม
มีค / 24-03-11
541242401
813
2721330
นางสาว นภัสนันท์ บัวขม
541221701
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 25-03-11
541221701
814
2721331
นางสาว ลาวัลย์ แลเพ็ชร
541240902
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี
มีค / 25-03-11
541240902
815
2721332
นางสาว สุพรรษา คูณมา
541240902
โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
มีค / 25-03-11
541240902
816
2721333
นางสาว สกุลรัตน์ นาคดีล้วน
541220801
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 25-03-11
541220801
817
2721334
นาย ยุทธนา เทพปราณี
541240901
541254401
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
มีค / 25-03-11
541240901
818
2721335
นางสาว ดุษณีย์ วันศรีรัตน์
542220801
542220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
มีค / 25-03-11
542220801
819
2721336
นาย จีรศักดิ์ เกียรติอมรเวช
542220801
542220301
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
มีค / 25-03-11
542220801
820
2721337
นาย ชวลิต โพธิ์ศิลา
541240901
541240501
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
มีค / 26-03-11
541240901
821
2721338
นาย อดุลย์ พวงมะนาว
541253901
541254401
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
มีค / 26-03-11
541253901
822
2721339
นางสาว นภาพร สุวรรณ
542220801
โรงเรียนวิสุทธรังษี
มีค / 26-03-11
542220801
823
2721340
นาย นพรุจ ศรีสะมุทร
542240501
542220301
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
มีค / 27-03-11
542240501
824
2721341
นางสาว ชุติกาญจน์ ทรงศรีสวัสดิ์
54123070
541220301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 27-03-11
54123070
825
2721342
นางสาว วิภา อินทร์สุก
543240501
ร.ร.บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
มีค / 27-03-11
543240501
826
2721343
นาง ผดุงจิตร พูลสวัสดิ์
543240501
543240901
ร.ร.มหาชนะชัยวิทยาคม
มีค / 27-03-11
543240501
827
2721344
นางสาว ปริษา ธัญภัคสิริเดช
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มีค / 27-03-11
543240502
828
2721345
นาง สถาพร ป้องคำ
543240902
543240502
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
มีค / 27-03-11
543240902
829
2721346
นางสาว ปนัดดา สีพลัง
543240902
สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 27-03-11
543240902
830
2721347
นางสาว พจนา ดีบัว
543240902
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
มีค / 27-03-11
543240902
831
2721348
นาย ศุภชัย ศิวชาติ
543220801
543220301
กศน.
มีค / 27-03-11
543220801
832
2721349
นาง กิ่งดาว กมลมาลี
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
มีค / 27-03-11
543240502
833
2721350
นางสาว เรณู พยัควงษ์
542240502
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
มีค / 27-03-11
542240502
834
2721351
นาย อิสเรศ ไวยเนตร
541253901
541220301
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
มีค / 27-03-11
541253901
835
2721352
นาย วิศรุต จาวรุ่งวณิชสกุล
542240901
542220801
ร.ร.วรราชานัดดามาตุวิทยา
มีค / 28-03-11
542240901
836
2721353
นาง สุธีรา จิระเสวีจินดา
543220301
กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี
มีค / 28-03-11
543220301
837
2721354
นาย จีรวัฒน์ บาภีร์
543220801
กศน.อ.หนองหญ้าไทร
มีค / 28-03-11
543220801
838
2721355
นาย วสันต์ แสงสี
541242401
541242301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 28-03-11
541242401
839
2721356
นาย ธีรภัทร์ กองศิริ
543241101
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
มีค / 28-03-11
543241101
840
2721357
นางสาว วนาลี แหวนทองคำ
543241101
543220801
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
มีค / 28-03-11
543241101
841
2721358
นางสาว กรรณิการ์ รจนา
541240501
วิทยาลัยอาขีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 28-03-11
541240501
842
2721359
นาย ประสงค์ เพ็งน้อม
541240501
541230801
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มีค / 28-03-11
541240501
843
2721360
นาย จิรายุทธ บุญพา
541232501
541240901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 29-03-11
541232501
844
2721361
นางสาว ดลนภา รุ่งกลิ่น
542240902
วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 29-03-11
542240902
845
2721362
นาย ธนพนธ์ แก้วขาว
542220801
ศูนย์ กศน. อ.บ่อพลอย
มีค / 29-03-11
542220801
846
2721363
นางสาว กมลชนก ศรีอุทารวงศ์
541240501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 29-03-11
541240501
847
2721364
นางสาว กัญญาณัฐ ปิ่นทกูล
541240901
541242401
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
มีค / 29-03-11
541240901
848
2721366
นางสาว วัลญา สิทธิสร
541220801
541221801
พนมทวนชนูปถัมภ์
มีค / 29-03-11
541220801
849
2721367
นางสาว ภัทราพร ศิริราบ
541220801
541221801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มีค / 29-03-11
541220801
850
2721368
นางสาว ลลิตา พัฒนวงศ์กำจร
541240501
541221701
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มีค / 29-03-11
541240501
851
2721369
นางสาว เมรินทร์ ทองสุข
541220301
541242401
ร.ร.พนมทวนขนูปถัมภ์
มีค / 30-03-11
541220301
852
2721370
นาย วัฒนฤทธิ์ ช้างเพชร
541232501
541221801
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มีค / 30-03-11
541232501
853
2721371
นาย วสันต์ แตงพันธ์
541220801
ร.ร.คอนสวรรค์
มีค / 30-03-11
541220801
854
2721372
นางสาว สุทธิดา สมานบุตร
541240501
541220801
ร.ร.เทพมงคลรังษี
มีค / 30-03-11
541240501
855
2721373
นางสาว กนกวรรณ เที่ยงธรรม
541410101
541240601
โรงเรียนอู่ทอง
มีค / 30-03-11
541240601
856
2721374
นาย ทรงวุฒิ พ่วงกลาง
541221801
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มีค / 30-03-11
541221801
857
2721375
นางสาว เกศวดี ทองสุข
542240602
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 30-03-11
542240602
858
2721376
นางสาว กุลธิดา เชื้อหาญ
542220801
542220301
โรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี
มีค / 30-03-11
542220801
859
2721377
นางสาว นฤมล มั่นคง
542220801
542220301
โรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี
มีค / 30-03-11
542220801
860
2721378
นาย ชัยพร โพธิ์สุทธิ์
541220801
541220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มีค / 31-03-11
541220801
861
2721379
นาย ปิยพล ทองพันชั่ง
541220801
541220301
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มีค / 31-03-11
541220801
862
2721380
นาย ณัฐพล พรมวงษ์
541254401
541232501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541254401
863
2721381
นาย สถาพร บัวทอง
541254401
541232501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541254401
864
2721382
นางสาว อรพินท์ นกต่อ
541254401
541232501
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541254401
865
2721383
นาย ณัฐพล โพธิ์ล้อม
541254401
541232501
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541254401
866
2721384
นาย พงศธร พรมวงษ์
541241101
ร.ร.วิสุทธรังษี
มีค / 31-03-11
541241101
867
2721385
นางสาว จิตติมา เขียวอร่าม
541240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541240502
868
2721387
นางสาว สุภาพรรณ สระศรีสม
542240501
542240601
พนมทวนพิทยาคม
มีค / 31-03-11
542240501
869
2721388
นาย จักรกฤษณ์ มานะ
541220801
541242301
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีค / 31-03-11
541220801
870
2721389
นางสาว สุพัตรา เหลืองทอง
541221801
541220801
อาชีวกาญจนบุรี
เมย / 01-04-11
541221801
871
2721390
นางสาว พนิดา บุญรัตนช่วง
541220301
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 01-04-11
541220301
872
2721391
นาย พิชา มั่นศรีจันทร์
541253901
541240901
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยา
เมย / 01-04-11
541253901
873
2721392
นาย ศิริชัย ทองเปลว
541240901
541242401
ร.ร.ประชามงคล
เมย / 01-04-11
541240901
874
2721393
นางสาว วรรนิสา สุวรรณศิริ
541232501
541240602
ร.ร.ประชามงคล
เมย / 01-04-11
541232501
875
2721394
นาย สรวิศ บัวสถาพร
541221701
541242301
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
เมย / 01-04-11
541221701
876
2721395
นาย วันเฉลิม เกษราช
541240602
วอศ.กาญจนบุรี
เมย / 01-04-11
541240602
877
2721396
นาย สุจินต์ การะวงษ์
541234501
รร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง
เมย / 01-04-11
541234501
878
2721399
นาย ชาตรี พืบขุนทด
541253901
541220301
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา
เมย / 01-04-11
541253901
879
2721400
นางสาว วารี ลิ้มทอง
541220301
541221801
รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
เมย / 02-04-11
541220301
880
2721401
นางสาว สุพัตรา พลภักดี
542220801
542220301
ร.ร.พูนพินพิทยาคม
เมย / 02-04-11
542220801
881
2721402
นางสาว สุวิมล สมบุรณ์ดี
541234501
541232501
ร.ร.สิงหวิทยาคม
เมย / 02-04-11
541234501
882
2721403
นาย เกษม แพงคำ
541234501
541220801
วอศ.กาญจนบุรี
เมย / 02-04-11
541234501
883
2721404
นางสาว วราภรณ์ สายสวัสดิ์
542240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 02-04-11
542240502
884
2721405
นาย ศิริศักดิ์ มาลารัตน์
541221801
541220801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
เมย / 02-04-11
541221801
885
2721406
นางสาว วิกานดา สุวรรณสิงห์
542240502
542220801
โรงเรียนดรุณาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เมย / 02-04-11
542240502
886
2721407
นางสาว อังคณา แก้วแดง
543240901
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เมย / 03-04-11
543240901
887
2721408
นางสาว เพชรรัตน์ สภาภัคดิ์
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 03-04-11
543240502
888
2721409
นางสาว ศศิธร ทองเปี่ยม
543220801
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
เมย / 03-04-11
543220801
889
2721410
นางสาว ศิริวรรณ โสไกร
543220801
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
เมย / 03-04-11
543220801
890
2721411
นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิ์กลิ่น
543240601
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
เมย / 03-04-11
543240601
891
2721412
นางสาว สุจินต์ ศรีสุข
543240901
กศน.
เมย / 03-04-11
543240901
892
2721413
นางสาว วิลาวัลย์ ม่วงศิริ
543240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 03-04-11
543240602
893
2721414
นาย สักรินทร์ หงส์รัตน์
543220801
กศน.
เมย / 03-04-11
543220801
894
2721416
นางสาว สุนิสา ปีพุ่ม
542240502
ร.ร.เทคโนฯกาญจนบุรี
เมย / 03-04-11
542240502
895
2721417
นาย วสันต์ แตงพันธ์
542220801
ร.ร.คอนสรรค์
เมย / 03-04-11
542220801
896
2721418
นางสาว รัชนีกร ฮกง้วน
541220301
541220901
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
เมย / 03-04-11
541220301
897
2721419
นางสาว ปัทมาภรณ์ ภูกองชนะ
541220301
541220901
ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
เมย / 03-04-11
541220301
898
2721420
นางสาว สมฤดี ทองมอญ
541240501
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 03-04-11
541240501
899
2721422
นางสาว ชลิตา จิตรมั่น
541232501
54124110
ร.ร.กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
เมย / 03-04-11
541232501
900
2721423
นาย อนุพันธ์ สัตยากุล
541232501
54124110
กศน.
เมย / 03-04-11
541232501
901
2721424
ส.ท. พีระยุทธ เอียดนุ้ย
542220801
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
เมย / 03-04-11
542220801
902
2721425
นางสาว ชฎาพร ยอดยา
541220801
541242001
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
เมย / 04-04-11
541220801
903
2721427
นางสาว แสงจันทร์ สระหงษ์ทอง
541221701
541242001
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เมย / 04-04-11
541221701
904
2721428
นาย ชัยระหัส บัวจันทร์เหลือง
542220301
542220801
กศน.
เมย / 04-04-11
542220301
905
2721431
นาย ปารเมศร์ ลิอุบล
543241102
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เมย / 04-04-11
543241102
906
2721432
นางสาว น้ำทิพย์ อาจหาญ
543220301
543220801
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมย / 04-04-11
543220301
907
2721433
นางสาว เพ็ญนภา เกิดสมบุญ
543220301
543220801
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมย / 04-04-11
543220301
908
2721434
นาย ดนุพล สุขีภาพ
543220801
543242001
กศน.
เมย / 04-04-11
543220801
909
2721435
นางสาว บาวานี -
542220801
542220301
กศน.สังขละบุรี
เมย / 04-04-11
542220801
910
2721436
นางสาว พรสวรรค์ ธรรมศิริ
542220801
542220301
กศน.สังขละบุรี กาญจนบุรี
เมย / 04-04-11
542220801
911
2721437
นาย พันติชัย สาสุข
542220801
542220301
กศน.สังชละบุรี กาญจนบุรี
เมย / 04-04-11
542220801
912
2721438
นาย ณัฐวุฒิ สว่างเนตร
542220301
542220801
กศน.กาญจนบุรี
เมย / 04-04-11
542220301
913
2721440
นางสาว เนตรชนก เจนจัด
541240501
541240901
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เมย / 04-04-11
541240501
914
2721441
นางสาว รุ่งขวัญ พ่วงแสง
541220801
541241101
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 04-04-11
541220801
915
2721442
นางสาว ศิริรักษ์ ลิ้มกลั่นดี
541234501
541232501
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เมย / 04-04-11
541234501
916
2721443
นางสาว ศุภธาอร ล่านาลาว
541240501
541241101
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 04-04-11
541240501
917
2721445
จ.อ. นนท์ปวิธ ตั้งเจริญกิจวงษ์
542220801
542220301
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เมย / 04-04-11
542220801
918
2721446
นาย ธันยวัฒน์ แก่นแก้ว
541234501
541254401
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 05-04-11
541234501
919
2721447
นางสาว โชติกา ยิ่งธนากิจ
541240902
วอศ.กาญจนุบรี
เมย / 05-04-11
541240902
920
2721448
นางสาว วิรัญญา บุญยัง
541234501
ร.ร.บ้านเก่า
เมย / 05-04-11
541234501
921
2721449
นางสาว รัตนาภรณ์ สังขรงรอง
541221801
541240601
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 05-04-11
541221801
922
2721450
นาย นพล ดอกกลอย
542220801
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เมย / 05-04-11
542220801
923
2721451
นางสาว ธัญวรรณ แสงพิมาย
541254401
ร.ร.สุรนารีวิทยา 2
เมย / 05-04-11
541254401
924
2721452
นาย อรรถพร ไพศาลย์
541220801
541220301
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
เมย / 05-04-11
541220801
925
2721454
นางสาว สุกัญญา ใจยง
541230801
541232501
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย
เมย / 05-04-11
541230801
926
2721456
นางสาว กัญญาณัฐ ปิ่นทกูล
541220301
541234501
รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 05-04-11
541220301
927
2721457
นางสาว ปัทมาภรณ์ ภูกองชนะ
541220801
541220301
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
เมย / 05-04-11
541220801
928
2721458
สิบโท ศรัณย์ ศรีโท
542220801
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เมย / 05-04-11
542220801
929
2721459
นางสาว วันเพ็ญ สืบด้วง
541221701
541242001
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
เมย / 07-04-11
541221701
930
2721460
นางสาว ขวัญนภา เกตุพุ่ม
541221701
541242001
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
เมย / 07-04-11
541221701
931
2721461
นางสาว อังคณา รุ่งเรือง
541220801
541242001
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541220801
932
2721462
นาย พูลเทพ คล้ายเจ๊ก
541220801
541242001
วิทยาลัยอาชีวกาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541220801
933
2721468
นาย จิระพงศ์ ใหญ่ยิ่ง
541234501
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมย / 07-04-11
541234501
934
2721469
นาย อาทิตย์ เจียมใจ
541234501
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมย / 07-04-11
541234501
935
2721470
นางสาว อภิรรี ชื่นแดง
541230801
541242002
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541242002
936
2721471
นางสาว ภิรมยา ศรัทธาไทย
541242401
อบต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541242401
937
2721472
นาย สราวุธ วิเสษสิงห์
541220801
541241101
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541220801
938
2721473
นางสาว พรณิชา มั่งอะนะ
541230801
541242002
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
541242002
939
2721474
นาย วรวุฒิ สระศรีสม
541240901
541241101
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เมย / 07-04-11
541240901
940
2721475
นาย สุวิน อาลักขิต
542254401
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 07-04-11
542254401
941
2721476
นาย นที พลคุ้ม
541254401
หนองชุมแสงวิทยา
เมย / 08-04-11
541254401
942
2721479
นาย อนุชา เหลืองสอาด
541240901
เทพมงคลรังษี
เมย / 08-04-11
541240901
943
2721484
นางสาว ปฐมพร เฉลิมชุบประยูร
541240602
อาชีวศึกษา กาญจนบุรี
เมย / 08-04-11
541240602
944
2721485
นางสาว สุธิดา พาทา
541240601
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เมย / 08-04-11
541240601
945
2721486
นางสาว พจนีย์ ศรีสุข
541220801
541220301
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 08-04-11
541220301
946
2721489
นางสาว ไพลิน โชคสมงาน
542240501
กศน.อำเภอบ่อพลอย
เมย / 09-04-11
542240501
947
2721490
นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีสำลี
541240501
541242001
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เมย / 09-04-11
541240501
948
2721491
นาย พาทยกร บุญเต็ม
541220901
541242301
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
เมย / 09-04-11
541220901
949
2721492
นาย วันชนะ แช่มชื่น
541220801
541220301
โรงเรียนกรุณากาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
541220801
950
2721493
นาย อำพล วงษ์น้อย
541240901
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
เมย / 09-04-11
541240901
951
2721494
นาย พงษ์นรินทร์ โพธิ์ล้อม
541220801
541234501
ร.ร.วิสุทธรังษี
เมย / 09-04-11
541220801
952
2721495
นาย พรพิรุณ สมบัติหอม
541253901
กศน.อำเภอสายบุรี
เมย / 09-04-11
541253901
953
2721496
นาย อาดัมชาร์ คำพิมาบุตร
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
541253901
954
2721497
นางสาว ณัฐรดา ขุนศรี
541240501
541221801
โรงเรียนราชินีบูรณะ
เมย / 09-04-11
541240501
955
2721498
นาย อัศวิน ทับวัง
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
541253901
956
2721499
นาย ทศพร เชื้อทอง
541220801
541234501
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
เมย / 09-04-11
541220801
957
2721500
นางสาว ภาวนา อุ่นศิริ
542240601
542242001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
542240601
958
2721501
นาย ศตกร วิทยาลัย
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
541220801
959
2721502
นาย ธนวัฒน์ รักษ์วงษ์
541240601
541220801
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 09-04-11
541240601
960
2721503
นางสาว ฐิติพร เม่งฮี
543241101
543240901
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เมย / 10-04-11
543241101
961
2721504
นางสาว จีรภา ศรีเหรา
543241101
543240901
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เมย / 10-04-11
543241101
962
2721505
นางสาว ธิราพร วังกรานต์
543220801
วิทยาลัยพานิชยการธนบุรี
เมย / 10-04-11
543220801
963
2721506
นาย นนท์พสุ เสมคำ
543241101
543240601
ร.ร.จ่าอากาศ
เมย / 10-04-11
543241101
964
2721507
นาย ภูมินทร์ ธรรมคล้ายศิริ
542254401
วอศ.กาญจนบุรี
เมย / 10-04-11
542254401
965
2721508
นาย นฤภัทร พฤฑฒิกุล
541240901
541234501
ร.ร.บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เมย / 10-04-11
541240901
966
2721509
นางสาว ผ่องพรรณ หมื่นอาจยิ้ม
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เมย / 11-04-11
541220801
967
2721511
นาย สมรัก อยู่พ่วง
542240902
วิทยาการจัดกาเพชรเกษม
เมย / 11-04-11
542240902
968
2721512
นาย กิตติกร เจริญธรรม
542254401
542240901
พนมทวนพิทยาคม
เมย / 11-04-11
542254401
969
2721513
นางสาว ดวงใจ แก้วสด
541220301
541220801
เทพมงคลรังษี
เมย / 11-04-11
541220301
970
2721514
นาย วศิน สิงห์สนิท
541220801
541242401
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
เมย / 11-04-11
541220801
971
2721515
นางสาว รดา สุวรรณ์
541240501
541240901
กาญจนานุเคราะห์
เมย / 11-04-11
541240501
972
2721516
นางสาว ใจสวย คชวัตร
542240901
กศน. กาญจนบุรี
เมย / 11-04-11
542240901
973
2721517
นางสาว สุพรรณิกา เวชสาร
541220301
541220801
ร.ร.หนองรีประชานิมิต
เมย / 11-04-11
541220301
974
2721518
นางสาว นุชนลิน คงสนุ่น
541240501
541240901
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
เมย / 11-04-11
541240501
975
2721519
นางสาว พันทิพา นามดิฐ์
541240602
54124110
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 11-04-11
541240602
976
2721520
นาย ไกรฤกษ จิตรใจตรง
543220801
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เมย / 11-04-11
543220801
977
2721521
นางสาว ทรายทอง นาคสมพันธ์
543240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 11-04-11
543240901
978
2721522
นางสาว ศศิธร ทองบุญเหลือ
543240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 11-04-11
543240901
979
2721523
นางสาว จันทร์เพ็ญ อินทร์ใจเอื้อ
543240901
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เมย / 11-04-11
543240901
980
2721524
นางสาว น้ำผึ้ง แซ่ลี้
543240901
543241101
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เมย / 11-04-11
543240901
981
2721525
นาย เชิดพงศ์ พรหมชนะ
541220901
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
เมย / 11-04-11
541220901
982
2721526
นางสาว สุภาพร บุญเชิด
541220301
541232501
ไทรโยคน้อยวิทยา
เมย / 11-04-11
541220301
983
2721527
นางสาว จินตนา บุญนำ
542240902
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 11-04-11
542240902
984
2721528
นางสาว ศิริวิมล นกทรัพย์
541220801
541220301
อนุราชประสิทธิ์
เมย / 11-04-11
541220801
985
2721529
นาย พีรพัฒน์ เนาวรัตนพันธ์
541254401
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 11-04-11
541254401
986
2721530
นาย อรรถพล โพธิ์ทอง
541254401
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 11-04-11
541254401
987
2721531
นางสาว ชนัฐานิศร์ ยี่โหว๊ะ
54224110
ร.ร.เทพลีลา
เมย / 12-04-11
54224110
988
2721532
นาย ชัชวาลย์ แสงทอง
541253901
541254401
เลาขวัญราษฎรร์บำรุง
เมย / 12-04-11
541253901
989
2721533
นาย ศุภกร กากี
542220301
กศน.เขตวัฒนา
เมย / 12-04-11
542220301
990
2721534
นางสาว ดุจฤดี เทียนชัย
541220801
541220301
กศน. กาญจนบุรี
เมย / 12-04-11
541220801
991
2721535
นาย กฤชวรุจน์ วงศ์สุวรรณ
541220801
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
เมย / 12-04-11
541220801
992
2721536
นาย มนตรี เอี่ยมละออ
541220301
ประชามงคง
เมย / 12-04-11
541220301
993
2721540
นาย สมบัติ ศรีศักดิ์บางเตย
541253901
ร.ร.เทพมงคลรังษี
เมย / 12-04-11
541253901
994
2721541
นางสาว ปริตตา แก้วผ่อง
541240901
541234501
กาญจนานุเคราะห์
เมย / 12-04-11
541240901
995
2721542
นาย ชาคริต ไชยทรัพย์
541220801
541240601
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 18-04-11
541220801
996
2721545
นางสาว กชกร วิมลพันธ์
542240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 18-04-11
542240902
997
2721546
นางสาว กาญจนา เกตุพุ่ม
541221701
541254501
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
เมย / 18-04-11
541221701
998
2721547
นาย สมภพ เซี่ยงลี้
541220801
541254501
ช่องพรานวิทยา
เมย / 18-04-11
541220801
999
2721548
นาย นัฐพล พิสูตร
541220301
541220801
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
เมย / 18-04-11
541220301
1000
2721549
นาย ธีระศักดิ์ อิงเทพ
541220301
541220801
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
เมย / 18-04-11
541220301
1001
2721550
นาย สุรศักดิ์ หงษ์ทอง
541240601
541241101
โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจบุรี
เมย / 18-04-11
541240601
1002
2721551
นาย ประชา ปัจฉา
541240901
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญ๗นบุรี
เมย / 18-04-11
541240901
1003
2721552
นางสาว วทัญญู มณีรัตน์
542220301
542220801
กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่
เมย / 18-04-11
542220301
1004
2721553
นางสาว อุไรรัตน์ ดาวเรือง
541230501
สระกระโจมโสภณพิทยา
เมย / 18-04-11
541230501
1005
2721554
นาย กิตติพงษ์ โมกขกุล
542254401
วิทยาลัยเทคนิคกา๗จนบึนร
เมย / 18-04-11
542254401
1006
2721555
นาย ศุภวัฒน์ หยุยพันธุ์
543220801
ร.ร.ตลิ่งชันวิทยา
เมย / 19-04-11
543220801
1007
2721556
นางสาว วารุณี บุญคุ้ม
541230501
ร.ร.ดอนคาวิทยา
เมย / 19-04-11
541230501
1008
2721558
นาย จินตวัฒน์ ทองสุข
541221801
541232501
กศน.
เมย / 19-04-11
541221801
1009
2721559
นาย ไตรรัตน์ ดำวิสัย
541220901
541220301
สวีวิทยา
เมย / 19-04-11
541220901
1010
2721561
นาย ปริวรรต แย้มวงษ์
541242401
541242001
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 19-04-11
541242401
1011
2721562
นางสาว สุภาพร กองเสน
541240901
541240501
กศน.กาญจนบุรี
เมย / 19-04-11
541240901
1012
2721563
นาย ไชยวัฒน์ มาประเสริฐ
541240901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 19-04-11
541240901
1013
2721564
นางสาว พลอยไพลิน เหรียญเชย
541240501
เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
เมย / 19-04-11
541240501
1014
2721565
นาย ภวิศ ตั้งพรนพคุณ
541240601
วิสุทธรังษี
เมย / 19-04-11
541240601
1015
2721567
นาย อมรพันธ์ ราชวงค์
541220801
541221801
รร.แสวงหาวิทยาคม
เมย / 19-04-11
541220801
1016
2721568
นาย วันชัย อินทรักษา
541220301
541242301
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 19-04-11
541220301
1017
2721569
นางสาว วิไลวรรณ วรรณวงศ์
541240901
ร.ร.ดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
เมย / 20-04-11
541240901
1018
2721570
นางสาว มณีรัตน์ วงษ์เซ็น
541220801
541221801
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
เมย / 20-04-11
541220801
1019
2721571
นาย ธีรินทร์ หอทอง
541221701
541242001
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541221701
1020
2721572
นาย พงศกร เชื้อเมืองพาน
541240901
ร.ร.เชียงของวิทยาคม
เมย / 20-04-11
541240901
1021
2721573
นางสาว ชุติมา ต่อแก้ว
541230501
ร.ร.วิสุทธรังษี
เมย / 20-04-11
541230501
1022
2721574
นาย โสภณ อิ่มจิตต์
541221701
541242001
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 20-04-11
541221701
1023
2721575
นาย ณัฐกาญจน์ ศรีจันทร์
541234501
วอศ.กาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541234501
1024
2721576
นางสาว จุฑารัตน์ หวังเจริญ
541240902
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541240902
1025
2721577
นางสาว พิมพ์พิไล พุทธคุณ
541220301
541240601
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541220301
1026
2721578
นางสาว มินตรา เชื้อรอด
541220301
541240601
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541220301
1027
2721579
นาย นพดล พุฒเครือ
541230501
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
เมย / 20-04-11
541230501
1028
2721580
นาย พลวัฒน์ น้อยเกตุ
541232501
541240901
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
เมย / 20-04-11
541232501
1029
2721581
นางสาว น้ำหวาน ช้างวัลย์
541241101
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541241101
1030
2721582
นางสาว เนตรวดี เหลืองนวน
541241101
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541241101
1031
2721583
นาย ณัฐภูมิ ณ อุบล
541254401
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541254401
1032
2721584
นาย สุทธิศักดิ์ แจ้งแก้ว
541220801
541240601
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 20-04-11
541220801
1033
2721585
นาย ตระการ สมใจเพ็ง
541240601
541240901
ร.ร.เทพมงคลรังษี
เมย / 20-04-11
541240601
1034
2721586
นางสาว ศรีสุดา อุตทอง
542220801
542220301
ร.ร.ทะลุพิทยาคม
เมย / 20-04-11
542220801
1035
2721587
นางสาว ภัทธาลดา มณีกูล
541240901
541242401
ร.ร.เทพมงคลรังษี
เมย / 20-04-11
541240901
1036
2721588
นาย พรพจน์ พรมโต
541242401
541221701
กศน.ดอนตูม
เมย / 20-04-11
541242401
1037
2721589
นาย อำนาจ ช้างงาม
541242401
541242301
กศน.ท่าม่วง
เมย / 20-04-11
541242401
1038
2721591
นาย วิศรุต สบายยิ่ง
542240901
542240501
รร.ท่าม่วงราษฏร์บำรุง
เมย / 20-04-11
542240901
1039
2721592
นาย ทนงศักดิ์ อุดม
541241101
541240601
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 20-04-11
541241101
1040
2721593
นาย พนัสพงษ์ อุดม
541242401
541242001
ร.ร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
เมย / 20-04-11
541242401
1041
2721594
นาย พงษ์สุบรรณ คล้ายสุบรรณ
541241101
541220301
กศน.อ.ไทรโยค
เมย / 21-04-11
541241101
1042
2721596
นาย ชาญชัย สังข์สนั่น
542220801
542220301
รร.ประจวบวิทยาลัย
เมย / 21-04-11
542220801
1043
2721597
นาย รังสี แสงเป่า
541254401
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 21-04-11
541254401
1044
2721598
นาย ภาณุพงษ์ ลีพิลา
541221801
541232501
รร.หนองหญ้าไซวิทยา
เมย / 21-04-11
541221801
1045
2721599
นาย ศุกร์ประเสริฐ ประสงค์มณี
542240901
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เมย / 21-04-11
542240901
1046
2721600
นางสาว สุภาพร สีนวล
541230501
541221701
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เมย / 21-04-11
541230501
1047
2721601
นางสาว แหวน ชุติธีรโชติสกุล
541230501
541234501
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
เมย / 21-04-11
541230501
1048
2721602
นางสาว ธิดา ใหม่คำ
541240601
541234501
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
เมย / 21-04-11
541240601
1049
2721603
นาง วราภรณ์ ขำคม
54224110
542220801
กศน.
เมย / 21-04-11
54224110
1050
2721604
นาย ศศิธร วิริยะธรรม
541253901
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 21-04-11
541253901
1051
2721605
นาย ณัฐนนท์ วิเศษสิงห์
541220801
541220301
โรงเรียนวิสุทธรังษี
เมย / 21-04-11
541220801
1052
2721607
นางสาว พาฝัน จรเข้
542240902
วิทยาลัยสารพ ัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 21-04-11
542240902
1053
2721608
นาย ธีรพงศ์ กระต่ายจันทร์
542220801
542254401
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เมย / 21-04-11
542220801
1054
2721609
นาย ฤทธิชัย สวัสดิ์คณา
541220301
541253901
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 21-04-11
541220301
1055
2721610
นาย อภิเดช ขำเจริญ
541221801
541232501
รร.วิสุทธรังษี
เมย / 21-04-11
541221801
1056
2721611
นาย อธิวุฒิ ศิริจันทร์
541240501
54124110
รร.วิสุทธรังษี
เมย / 21-04-11
541240501
1057
2721612
นางสาว ขวัญใจ วงษ์เสมา
541220301
541254401
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 22-04-11
541220301
1058
2721613
นางสาว กรรณิการ์ ไมหา
542240901
542240902
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมย / 22-04-11
542240901
1059
2721614
นาย ปิยวัฒน์ วงศ์งาม
541220801
541220301
เชียงของวิทยาคม
เมย / 22-04-11
541220801
1060
2721615
นางสาว ลักษิกา พินิจนารถ
541220301
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
เมย / 22-04-11
541220301
1061
2721616
นางสาว อารีย์ ระวังงาน
541240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 22-04-11
541240902
1062
2721617
นาย วรวัฒน์ ราชสีหา
541220801
541254401
ไทรโยคน้อยวิทยา
เมย / 22-04-11
541220801
1063
2721618
นาย อนิรุธ เพียรผล
541254401
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 22-04-11
541254401
1064
2721619
นาย ทิพย์รัตน์ เทวี
541253901
54125330
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
เมย / 22-04-11
541253901
1065
2721620
นางสาว ฟาติมา ไทยเศรษฐ
542220801
542240901
กาญจนานุเคราะห์
เมย / 22-04-11
542220801
1066
2721621
นางสาว พัชราภรณ์ บุตรดี
541240902
541240901
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 22-04-11
541240902
1067
2721622
นางสาว ชณัฐตา ศิริรักวงษา
541240902
541240901
วิทยาลัยอาชีวกาญจนบุรี
เมย / 22-04-11
541240902
1068
2721623
นางสาว กุลกนก สุขสวัสดิ์
541221801
541232501
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
เมย / 22-04-11
541221801
1069
2721624
นางสาว ศิริพร พรามมะณี
541221801
541232501
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
เมย / 22-04-11
541221801
1070
2721625
นางสาว สรศมน น้อยบาง
541221801
541232501
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
เมย / 22-04-11
541221801
1071
2721627
นางสาว อนุธิดา ทะมาตา
542240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 23-04-11
542240902
1072
2721628
นางสาว ศิริพร เครือเช้า
542220801
542220301
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
เมย / 23-04-11
542220801
1073
2721629
นาย ภัคภณ อินเกาะช้าง
542254401
541253901
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมย / 23-04-11
542254401
1074
2721630
นาย อนุชล โตแก้ว
541234501
541220301
รร.วิสุทธรังษี
เมย / 23-04-11
541234501
1075
2721631
นางสาว นิสา สดใส
542240902
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 23-04-11
542240902
1076
2721632
นาง ชณิภา มีศิริ
542240902
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 23-04-11
542240902
1077
2721633
นางสาว อภิญญา ศรีเสริฐ
542240501
542240901
กศน. อำเภอพนมทวน
เมย / 23-04-11
542240501
1078
2721634
นางสาว มนัสนันท์ เข็มเพชร
542220801
54224110
กศน.
เมย / 23-04-11
542220801
1079
2721635
นางสาว เรวดี ทิมทอง
542240602
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
เมย / 23-04-11
542240602
1080
2721636
นาย สันติ จินดาพงษ์
541221801
541220801
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
เมย / 23-04-11
541221801
1081
2721637
นางสาว จันจิรา พงศ์นภากาญจน์
541221801
541220801
ร.ร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี
เมย / 24-04-11
541221801
1082
2721638
นาย สิทธิชัย เทียนทอง
542220801
542220301
กศน.
เมย / 24-04-11
542220801
1083
2721639
นาย ราชันย์ พงษ์ธนู
542240501
542240901
วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
เมย / 24-04-11
542240501
1084
2721640
นางสาว รัตนากร จิกากร
541254401
54125330
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 24-04-11
541254401
1085
2721641
ส.ท. ศิวาวุธ บุญธรรม
542220801
542240601
สายมบริหารธุรกิจ
เมย / 24-04-11
542220801
1086
2721642
ส.ต. ณรงค์ศักดิ์ พันธุ์เมือง
542220801
542240601
บรรหารแจ่มใสวิทยา3
เมย / 24-04-11
542220801
1087
2721643
นาย อรรถกร แจ้งสว่าง
541220801
541220301
วิทยาลัยเษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
เมย / 24-04-11
541220801
1088
2721644
นางสาว ชลนิชา สังข์วาลเดช
543241101
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
เมย / 25-04-11
543241101
1089
2721645
นาย ธนวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์
543220301
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
เมย / 25-04-11
543220301
1090
2721646
นางสาว ธันย์ชนก แสงจันทร์
543240502
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 25-04-11
543240502
1091
2721647
นาย ภาณุพงศ์ บุญพิพัฒน์ถาวร
543240901
543241101
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เมย / 25-04-11
543240901
1092
2721648
นาย คำรณ อินทรากูล
543220801
โรงเรียนคงทองวิทยา
เมย / 25-04-11
543220801
1093
2721649
นางสาว น้ำอ้อย คนงานดี
543240902
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมย / 25-04-11
543240902
1094
2721650
นาย อำพล หริ่มฉ่ำ
543220801
543240901
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เมย / 25-04-11
543220801
1095
2721651
นางสาว ธิดารัตน์ ศิริพัฒน์
543241102
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
เมย / 25-04-11
543241102
1096
2721652
นาย สาธิต หลวงเหมย
543220801
ร.ร.บางปลาม้า"สูงสุมารผุงวิทย์"
เมย / 25-04-11
543220801
1097
2721653
นางสาว สุคนธ์ โลกวิจิตร
543240502
ร.ร.สหวิทย์บริหารธุรกิจ
เมย / 25-04-11
543240502
1098
2721654
นางสาว อริสา ดวงใจดี
543220801
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
เมย / 25-04-11
543220801
1099
2721655
นางสาว ไพลิน ศรีนิล
543220801
ร.ร.ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
เมย / 25-04-11
543220801
1100
2721656
นาย รังสี อรุณโชติ
543220301
กศน.
เมย / 25-04-11
543220301
1101
2721657
นาย นวพล มณฑา
541220801
541220301
กศน.อำเภอพนมทวน
เมย / 25-04-11
541220801
1102
2721658
นาย ภานรินทร์ แสงตะโก
541220901
541220301
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
เมย / 25-04-11
541220901
1103
2721659
Mr. Richard George Armitage
541221701
อัสสัมชันพาณิชยการ
เมย / 25-04-11
541221701
1104
2721662
นางสาว อารีรัตน์ เสร็จกิจ
541240602
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เมย / 25-04-11
541240602
1105
2721663
นาย ลินดู มณีตะมะกุล
541232501
541234501
โรงเรียน บัวปากท่าวิทยา
เมย / 25-04-11
541232501
1106
2721664
นางสาว กฤษณา จุลมัญลิก
541240501
54123070
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
เมย / 25-04-11
541240501
1107
2721665
นาย วชิรวิทย์ อ่ำเย็น
541220901
ฤทธิยะวรรณาลัย
เมย / 25-04-11
541220901
1108
2721666
นาย ภูวิศ ตั้งพรนพคุณ
541220801
541241101
วิสุทธรังษี
เมย / 25-04-11
541220801
1109
2721667
นางสาว ปาณิศา บัวทวน
541220801
541220301
ดรุณากาญจนบุรี
เมย / 25-04-11
541220801
1110
2721668
นาย ทรงชัย รูปสูง
541220801
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เมย / 26-04-11
541220801
1111
2721670
นาย กรพัฒน์ สอดศรี
542220801
วิสุทธรังษี
เมย / 26-04-11
542220801
1112
2721671
นางสาว หนึ่งหทัย เสียงเสนาะ
541220301
541220801
อบจ.กจ.1 (บ้านเก่าวิทยา)
เมย / 26-04-11
541220301
1113
2721672
นาย ชยธร ฉิมทอง
542220301
542220801
กศน.
เมย / 26-04-11
542220301
1114
2721673
นาย อนุรัตน์ อุปานันท์
542220801
542220301
กศน.
เมย / 26-04-11
542220801
1115
2721674
นาย อมัน วาแดง
541220301
มูลนิธีชุมชนอิสลามศึกษา
เมย / 26-04-11
541220301
1116
2721675
นาย จิรวัฒน์ ปรีเปรมโมทย์
541220301
กศน.สุพรรณบุรี
เมย / 26-04-11
541220301
1117
2721676
นาย พลวัต เอียมขำ
542254401
542220301
กศน.ไทรโยค
เมย / 26-04-11
542254401
1118
2721677
นางสาว อานุสา เมธัสมงคลกุล
541220301
ร.ร.บริหารธุรกิจกาญจนบุนรี
เมย / 26-04-11
541220301
1119
2721678
นาย กิตติศักดิ์ แป๊ะวัฒนา
541253901
54125330
เทพมงคลรังษี
เมย / 26-04-11
541253901
1120
2721679
นาย วนราช ดอกมะขาม
541253901
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 26-04-11
541253901
1121
2721680
นาย ธีรศักดิ์ บุตรพวง
541254401
541253901
เทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 26-04-11
541254401
1122
2721681
นาย สุพัฒชัย เลิศแก้ว
541253901
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
เมย / 26-04-11
541253901
1123
2721682
นาย สิริภัส สกุลแก้วแท้
541254401
541240901
ร.ร.วิสุทธรังษี
เมย / 26-04-11
541254401
1124
2721683
นางสาว ปวันรัตน์ ธรรมเจริญ
541240901
541221701
กศน.กาญจนบุรี
เมย / 26-04-11
541240901
1125
2721684
นาย วิสุทธิ์ แป้นทอง
541254401
541232501
ร.ร.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
เมย / 27-04-11
541254401
1126
2721685
นาย ณัฐพงศ์ โพธิ์พืช
542254401
542240902
โรงเรียน ช่างฝีมือทหาร
เมย / 27-04-11
542254401
1127
2721686
นาย ยุทธการ วงษ์น้อย
541240902
สารพัดช่างกาญจนบุรี
เมย / 27-04-11
541240902
1128
2721687
นางสาว ณัฏฐณิชา อภิรังสิมันต์
541241101
541240601
วอศ.กาญจนบุรี
เมย / 28-04-11
541241101
1129
2721688
นางสาว บุษรา มูลศรี
541241101
541240601
เทคโนฯกาญจนบุรี
เมย / 28-04-11
541241101
1130
2721689
นาย พินิจ รอดขำ
542240601
บ้านเก่าวิทยา
เมย / 28-04-11
542240601
1131
2721690
นาย พรเทพ หลักเพชย์
541220801
หนองปรือวิทยาคม
เมย / 28-04-11
541220801
1132
2721691
นางสาว นิด ชลิตาปริยาภัทร
541220301
ทองผาภูมิวิทยาลัย
เมย / 28-04-11
541220301
1133
2721692
นางสาว ณัฐชนก เล็กคำ
541220301
ทองผาภูมิวิทยาลัย
เมย / 28-04-11
541220301
1134