หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย ภูชิต    ภูชำนิ % หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์ %
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์ %
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี %
นาย สุชาติ    เสมประวัติ %
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ %
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด %
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว %
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ %
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ %
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง %
นาง วลีพร    ตะพัง %
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2558
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    5,623,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
2,530,350
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
  งวดที่ 2    20 %
1,012,140
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2558  
  งวดที่ 3    30 %
1,518,210
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2557   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2558          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 562,300
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
ชุดโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ