หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง % หัวหน้าโครงการ
ดร. พลวัต    วุฒิประจักษ์ %
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี %
นาย เกรียงไกร    ทองศรี %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    2    งวด 
จำนวนเงิน    5,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
2,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    50 %
2,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
  งวดที่ 3    0 %
2,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 0 % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ