หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ % หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    2    งวด 
จำนวนเงิน    50,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
25,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    50 %
25,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
  งวดที่ 3    0 %
25,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 0 % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ