หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    1,774,700   บาท
  งวดที่ 1    50 %
798,615
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
319,446
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2557  
  งวดที่ 3    30 %
479,169
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 479,169  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 177,470
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
ชุดโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ