หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม % หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ %
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    500,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
225,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
225,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2557  
  งวดที่ 3    30 %
90,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 50,000
สถานะงานวิจัย
ส่งงานล่าช้า
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ