หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร % หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ % หัวหน้าโครงการ
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2557
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    1,300,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
585,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2556  
  งวดที่ 2    20 %
234,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/04/2557  
  งวดที่ 3    30 %
351,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 11/11/2557  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2556   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2557          ขยายเวล า 0
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 130,000
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ สมุนไพร
สิทธิบัตร
หมายเหตุ