งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ 19 พ.ค. 61
4
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
14
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)21 เม.ย. 61
12
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
9
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
7
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
9
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
8
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
8
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 17 มี.ค. 61
9
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 61
8
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17 มี.ค. 61
9
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17 มี.ค. 61
19
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 17 ก.พ. 61
33
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 60
45
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค.60
40
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ธ.ค. 60
57
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 18 พ.ย.60
58
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
45
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย. 60
56
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
76
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี (เพิ่มเติม) 21 ต.ค. 60
73
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ต.ค. 60
79
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 21 ต.ค.60
45
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 7 ตค 60
64
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารในการเตรียมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16 ก.ย.60
69


ทั้งหมด 187 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 11 | เดือนนี้ : 1817 | ปีนี้ : 16502 | รวม : 974512
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University